JAVNI POZIV
opæinama i gradovima u BiH za dostavu Prijedloga za izradu projekata elektrificiranja lokacija/objekata realiziranog povratka u BiH
/Projektni prijedlog/
(bosanski, hrvatski, srpski jezik)

Aplikacioni formular/ Prijedlog za izradu projekata elektrificiranja lokacija/objekata realiziranog povratka u BiH (Projektni prijedlog)
(bosanski, hrvatski, srpski jezik)

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1