www.mhrr.gov.ba
Ministar
Zamjenik ministra
Sekretar ministarstva
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKTI
 
Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom
za ljudska prava
 
Baza podataka
registrovanih prijava za rekonstrukciju
 
INDEX
Registar informacija (pdf)
Vodič za pristup informacijama (pdf)
Zahtjev za pristup informacijama (pdf)

Javni poziv za nezavisnog eksperta u monitoring tijelo Vijeća Evrope
 AKTUELNO


Revidirana strategija BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma upućena u parlamentarnu proceduru


AKTUELNO

Zaključci sa Okruglog stola na temu:
„Povratak izbjeglih i raseljenih - obnova kao preduvjet povratka“AKTUELNO

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
koje osiguravaju pomoć žrtvama trgovine ljudima državljanima BiHMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice je osnovano u aprilu 2000. godine Zakonom o Vijeću ministara BiH gdje je navedeno da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice preduzima radnje u ostvarivanju i zaštiti ljudskih i prava izbjeglica, emigracije, imigracije i azila, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Općim okvirnim sporazumom za mir u BiH, međunarodnim konvencijama i zakonima i drugim aktima nadležnih institucija BiH, koordinira u poslovima prava izbjeglica i u tome ostvaruje saradnju sa entitetima"

Prvi put nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma se desilo da je jedno Ministarstvo na nivou BiH dobilo zadatak da se bavi pitanjima izbjeglica i zaštitom ljudskih prava. Ministarstvo je počelo sa radom dva mjeseca nakon osnivanja i svoj rad koordinira sa srodnim ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.


Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06 i 88/07)

IZVOD

ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 12. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno je za: 

 • praćenje i provođenje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda;  
 • promovisanje i zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda; 
 • koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim institucijama i organizacija o provođenju obaveza iz međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata;  
 • kreiranje i provođenje aktivnosti n a ispunjavanju obaveza BiH u pogledu prijema u evroatlantske integracije, a posebno u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima; 
 • uspostavljanje i funkcioniranje zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH i Ureda zast upnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava; 
 • uspostavljanje i funkcioniranje Agencije za ravnopravnost spolova u BiH i staranje o ravnopravnosti spolova;
 • praćenje, izrada i distribuiranje informacija o standardima, os tvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava; 
 • saradnja sa vjerskim zajednicama;  
 • saradnja sa nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima;  
 • saradnja sa institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u BiH;  
 • saradnja sa Crvenim krstom/križom BiH i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i humanitarnim organizacijama;
 • staranje o pravima i pitanjima izbjeglica u BiH nakon utvrđivanja njihovog statusa ;  
 • provođenje Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa; 
 • kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH, projekata rekonstrukcije, i obezbjeđenje drugih uslova za održiv povratak;  
 • koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti; 
 • sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH;  
 • sve podatke koje Ministarstvo cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštit i podataka; 
 • saradnja sa nevladinim sektorom po pitanjima iz nadležnosti ministarstva;  
 • kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu;  
 • prikupljanje, sistematiziranje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti ministarstva.  

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja akitivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti: stambene politike, obnove i razvoja i projekta održivog povratka i njihovog evidentiranja.

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1