www.mhrr.gov.ba
ArhivaSarajevo, 26. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH spremno je, u okviru svoje nadležnosti, učestvovati u rješavanju problema decertificiranih policajaca, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom današnjeg susreta sa predstavnicima entitetskih udruženja decertificiranih policajaca.

„Tražit ćemo, na osnovu informacija entitetskih udruženja, od svih nadležnih policijskih organa provedbu Predsjedničke izjave UN“, kazao je ministar Halilović i podsjetio da su to oni obavezni uradati na osnovu ranijeg zaključka Vijeća ministara BiH.

Predsjednici udruženja decertificiranih policajaca Republike Srpske (RS) i Federacije BiH Jovo Šinik i Kemal Kobilica i decertificirani policajac Nenad Starčević informirali su ministra i njegove saradnike da u BiH ima oko 200 decertificiranih policajaca koji nisu riješili svoj status.

Kobilica je kazao kako je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) Federacije BiH formiralo radnu grupu koja je evidentirala decertificirane policajce i od 140 onih koji su se javili da riješe problem, 75 bi prema određenim procedurama moglo biti penzionisano, a 65 bi se ponovno vratilo na posao.

Prema Šinikovim i Starčevićem riječima, situacija u RS je složenija nego u Federaciji BiH, jer još u ovom bh. entitetu nije usvojen izmijenjeni zakon o policijskim službenicima, koji bi podrazumijevao provedbu Predsjedničke izjave UN.

Na sastanku je dogovoreno da će, kao i do sada, Ministarstvo o svim aktivnostima koje bude poduzimalo, informirati entitetska udruženja i zajedno raditi na konačnom rješavanju problema decertificiranih policajaca.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 18. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

U Sarajevu je jučer poslije podne konstituirana Mješovita komisija za provođenje Osnovnog ugovora između BiH i Svete Stolice i Dodatnog protokola na Osnovni ugovor.

Za kopredsjedavajuće Komisije izabrani su ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Alessandro D'Errico, a za zamjenike kopredsjedavajućih ministar pravde BiH Bariša Čolak i pomoćni biskup Vrhbosne-Sarajevo mons. Pero Sudar.

Na konstituirajućoj sjednici, kojom je predsjedavao ministar Halilović, zaključeno je da do kraja januara sljedeće godine budu sačinjeni nacrti protokola o radu Komisije i programa rada za 2009. godinu, koji će biti razmatrani na narednoj sjednici, koja će biti održana polovinom februara 2009. godine.

Mješovitu komisiju čini po pet predstavnika BiH i Vatikana. Bosnu i Hercegovinu uz ministre Halilovića i Čolaka predstavljaju i ministri vanjskih poslova i civilnih poslova Sven Alkalaj i Sredoje Nović, te zamjenik ministra finansija i trezora Fuad Kasumović. Vatikan uz apostolskog nuncija D'Errica i mons. Sudara predstavljaju i tajnik Apostolske Nuncijature mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu don Tomo Vukšić i provincijal Reda Male Braće u Hercegovini fra Ivan Sesar.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 17. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Povodom 18. decembra – Međunarodnog dana migranata

U svijetu se 18.decembar obilježava kao Međunarodni dan migranata.

Budući da je BiH i sama bila zemlja velikih migracija u posljednjih petnaestak godina, da je još uvijek zemlja pojačanih migracija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice želi podsjetiti na važnost poštivanja prava i položaja migranata, bez obzira na eventualnu specifičnu međunarodno pravnu poziciju osoba-migranata i članova njihovih porodica.

Ta prava se prevashodno ogledaju u pravu na rad, pravu na slobodu kretanja, pravu rješavanja pitanja azila i državljanstva, pravu na efikasan pravni lijek, pravu na slobodu misli, savjesti i religije, pravu na privatnost, dom, prepisku i komunikacije, pravu na ličnu slobodu i sigurnost, pravu na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravu na sindikalno i političko organiziranje, pravu na osnivanje fondacija i udruženja i ostvarivanje mnogih drugih prava koje zemlje domaćini trebaju osigurati bez bilo kojeg vida diskriminacije.

Na putu ostvarivanja tih prava često su vrlo krupne prepreke u rješavanju egzistencijalnih problema migranata, kao i ostvarivanje osnovnih prava i sloboda koja migrantima pripadaju, prema relevantnim međunarodnim konvencijama i drugim pravnim aktima.

S obzirom na to da BiH predstoji intenziviranje pregovora za pristupanje euroatlanskim integracijama, gdje će se nužno otvoriti pitanja slobodnog kretanja kapitala, roba i usluga, a time i pitanje slobodnog kretanja radne snage, posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravima radnika-migranata i članova njihovih porodica. U tom smislu, BiH je riješena tragati za rješenjima u okviru evropskih institucija koja će garantirati jednakopravan položaj radnika-migranata koji će se iz Bosne i Hercegovine uključivati u tržište radne snage Evropske Unije.

Procjene su da se, već danas, blizu 200 miliona radnika-migranata kreće širom planete, među kojima je i veliki broj građana BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice apeluje na sve nadležne institucije, posebno one koje se neposrednije bave pitanjima radnika-migranata, da u svakoj prilici poštuju zakonska i ljudska prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 17. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i nerezidentni ambasador Australije u BiH Peter Shannon jučer su poslije podne u Sarajevu razgovarali o mogućnostima unapređenja saradnje dvije zemlje, osobito u oblastima značajnim za oko 50.000 građana porijeklom iz BiH koji žive u ovoj dalekoj zemlji.

Ministar Halilović je, slijedom razgovora koje je imao sa australskim zvaničnicima tokom prošlomjesečne posjete ovoj zemlji, ambasadoru Shannonu prenio zainteresiranost BiH za potpisivanje sporazuma o socijalnom osiguranju između dvije zemlje, ali i uspostavljanje saradnje u oblasti obrazovanja, kulture, turizma.

Ambasador Shannon je izvijestio ministra Halilovića da ima obećanje ministra za socijalna pitanja da će biti pokrenuto pitanje zaključivanja sporazuma o socijalnom osiguranju između Australije i BiH.

Dvojica zvaničnika su saglasna da će, bez obzira na povoljan status naših građana u Australiji i njihovu integriranost, očuvanju njihovog identiteta, jezika i kulture doprinijeti pripremljeni plan i program dopunske nastave za djecu u dijaspori.

Ministar Halilović je ambasadora Shannona upoznao i o zaintereiranosti BiH za postizanje sporazuma o sukcesiji bivše SFRJ koji se, prije svega, odnose na kulturnu saradnju, zračni promet, trgovinu, takse za vize, poštanske uputnice.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 16. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Republika Turska obnovit će d ž amiju u Fazlagi ć a kuli , kazao je ambasador Turske u BiH B ü llent Tulun tokom razgovora jučer poslije podne u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem.

„Spremni smo u vrlo kratkom roku obnoviti, uoči Kurban bajrama spaljenu džamiju u Fazlagića kuli, ali i sarađivati sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH u realiziranju projekata održivog povratka na ovom području“, kazao je ambasador Tulun.

Ministar Halilović je sa zahvalnošću podržao odluku Turske vlade da obnovi džamiju u gatačkoj mjesnoj zajednici Fazlagića kula.

„Brza reakcija Turske vlade bit će veliko ohrabrenje za povratnike“, kazao je ministar Halilović i dodao kako će Ministarstvo, na osnovu iskazanih potreba povratnika prilikom njegove posjete Fazlagića kuli dan nakon paljenja džamije, pomoći njihov održivi povratak.

Ministar Halilović i ambasador Tulun su dogovorili saradnju u realizaciji projekata u oblasti poljoprivrede i stočarstva, kojima se tradicionalno bave stanovnici Gacka.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 6. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

U povodu nastupajućih vjerskih i državnih praznika, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović donio je odluku da, umjesto slanja pojedinačnih čestitki, budu uplaćena sredstva u humanitarne svrhe.

Prema ovoj odluci, jednokratna finansijska pomoć od 2.500 KM odobrena je Udruženju Prijedorčanki „Izvor“.

Ministar Halilović je i prošle godine povodom vjerskih i državnih praznika, umjesto slanja pojedinačnih čestitki, odobrio jednokratnu finansijska pomoć Udruženju „ Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH “.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 5. decembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Vije ć e ministara BiH , na posljednjoj je sjednici na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo o dluku o odobravanju 100.000 KM iz budžetske rezerve za 2008. godinu za potrebe rada Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini .

Vijeće ministara BiH i Međureligijsko vijeće potpisali su u julu ove godine Protokol o saradnji, na osnovu kojeg je prihvaćena obaveza finansiranja rada Međureligijskog vijeća iz budžeta institucija BiH.

Samo ove godine sredstva će biti uplaćena iz budžetskih rezervi, a svake neredne godine 100.000 KM bit će direktno transferirano sa Jedinstvenog računa trezora za potrebe rada Međureligijskog vijeća.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 27. novembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović prisustvovao je obilježavanju 25. novembra – Dana državnosti BiH u četiri australska grada, te o situaciji u BiH i njihovom statusu u Australiji razgovarao sa bh. građana na tribinama koje su organizirale organizacije dijaspore u ovoj zemlji.

„Naše građane u Canberri, Melbournu, Sydneyu i Brisbane najviše je zanimala mogućnost organiziranja dopunske nastave za njihovu djecu, a razgovarali smo i o izdavanju CIPS ličnih dokumenata, državljanstvu, registriranju za izbore“, kazao je ministar Halilović.

Ministar Halilović je informirao bh. građane i o rezultatima razgovora sa australskim zvaničnicima, tokom kojih je konstatiran njihov zadovoljavajući status u ovoj zemlji, ali i data obećanja za bolje rješavanje posebno dopunskog obrazovanja djece, te zaključivanje sporazuma o socijalnom i zdravstvenom osiguranju.

Jučer i danas ministar Halilović je u Sydneyu, gdje živi najveći broj građana porijeklom iz BiH, imao nekoliko susreta sa zvaničnicima Novog Južnog Velsa, sa kojima je razgovarao o pitanjima bitnim za bh. dijasporu, ali i unapređenje odnosa Australije i BiH.

Ministar Halilović razgovarao je sa zamjenikom premijera Novog Južnog Velsa Carmel Tabbotom, predsjednikom Parlamenta John Aquallina, ministricom za državljanstvo i etničke odnose Virdzinijom Judge, te predstavnicima opozicije i parlamentarcima ove australske federalne jedinice.

Ministar je, također, posjetio i vjersko-kulturne objekte St. Maries Cathedral i 130 godina staru sinagogu.

Ministar Halilović će u petak, 28. novembra, na kraju posjete Australiji, prisustvovati zasjedanju Kongresa BiH organizacija Australije.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 25. novembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović danas je u Canberri, u okviru posjete Australiji, u odvojenim susretima razgovarao sa predsjednikom Senata Australije John Hoggom, parlamentarnim sekretarom za multikulturne poslove Laurie Fergusonom, vođom parlamentarne grupe prijateljstva sa BiH Chris Hayesom, te zamjenicom predsjednika Predstavničkog doma Parlamenta Australije Anom Burke.

„Ovo su bili vrlo korisni razgovori i odnosili su se, prije svega na bh. građane kojih u ovoj dalekoj zemlji ima oko 50.000. Konstatirano je da oni imaju dobar status i mogućnosti zapošljavanja, obrazovanja, sticanja državljanstva i još niz pogodnosti“, kazao je ministar Halilović.

Prema njegovim riječima, „u svim razgovorima smo insistirali i dobili podršku da za djecu bh. građana bude organizirana dopunska nastava, te izučavanje bh. jezika i kulture, što bi značajno doprinijelo zbližavanju ove dvije zemlje“.

„Potaknuli smo i pitanje postizanja sporazuma u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između BiH i Australije, čemu je već udaren temelj saradnjom univerziteta u Melbournu i Sarajevu“, kazao je ministar Halilović i dodao kako je predložio postizanje sporazuma sa BiH o sukcesiji ugovora između bivše SFRJ i Australije, između ostalog, u oblasti zračnog prometa, poštanskih veza, pravne pomoći.

Tokom razgovora sa ministrom Halilovićem i ambasadoricom BiH u Australiji Amirom Kapetanović, australski zvaničnici su obećali da će razmotriti mogućnost pomoći BiH u procesu deminiranja.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 22. novembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH i njegova pomoćnica za iseljeništvo Ruzmira Tihić-Kadrić, na poziv Australijskog Vijeća bosanskohercegovačkih organizacija, borave u višednevnoj posjeti Australiji.

Ministar Halilović će 28. i 29. novembra učestvovati u radu trećeg Kongresa Vijeća BiH organizacija Australije u Melbournu, na kojem će biti razgovarano o temi: „Četiri stuba BiH: državnost, nacionalnost, jezik i kultura i vjera“. Ministar će, također u ovom gradu, prisustvovati obilježavanju 25. novembra – Dana državnosti BiH.

Programom posjete predviđeni su susreti ministra Halilovića u Canberri sa predsjednikom Senata Australije John Hoggom, parlamentarnim sekretarom za multikulturne poslove Laurie Fergusonom, vođom parlamentarne grupe prijateljstva sa BiH Chris Hayesom, te predstavnicima Predstavničkog doma Parlamenta Australije.

Tokom boravka u Canberri, Melbournu, Sydneyu i Brisbane ministar Halilović će se susresti sa bh. građanima, posebno uspješnim bh. privrednicima u ovoj zemlji u kojoj živi oko 50.000 osoba porijeklom iz BiH.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 18. novembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Delegacija dobojske Mjesne zajednice Gornja Grapska informirala je, tokom današnjeg susreta u Sarajevu, ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića o problemima u vezi sa nekontroliranom eksploatacijom šljunka iz rijeke Bosne i uzurpiranju privatnog zemljišta za izgradnju puta.

Građani Gornje Grapske suočavaju se sa ovim problemima već duže vrijeme, a prošlog su mjeseca od Opštine Doboj i njenih nadležnih službi zatražili zaštitu i rješavanje ovih problema.

Delegacija Gornje Grapske, također je od ministra Halilovića zatražila pomoć i podršku u rješavanju ovih, ali i ostalih pitanja koja su bitna za održivi povratak oko 1.700 osoba.

Prije svega, potrebna im je pomoć pri upošljavanju, jer kako su istakli ne namjeravaju napuštati svoje domove u koje su se vratili prije nekoliko godina.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 15. novembra 2008. godine

PORUKA

povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije

 

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. novembra i tim povodom ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović uputio je poruku:

„Jedna od definicija tolerancije je: ne izbjegavati druge zato što su različiti prema boji kože, jeziku, religijskom ili seksualnom opredeljenju, zemlji iz koje dolaze, ali istovremeno tolerancija ne znači da je svima sve dozvoljeno, već da svi imaju ista prava .

Promoviranje tolerancije radi etabliranja kulture mira, harmoničnih međuetničkih odnosa, politike uvažavanja i dobrosusjedskih odnosa u Bosni i Hercegovini najbolji je odgovor zagovornicima ksenofobije, isključivosti i predrasuda koje onemogućavaju normalno funkcioniranje civilnog društva i demokratske javnosti.

Povratak dijalogu i apsolutnom poštivanju različitih etničkih i religijskih kolektiviteta i uvažavanja prava svakog pojedinca, ujedno je i povratak osnovnim postulatima tolerancije u Bosni i Hercegovini čiji temelji počivaju na historijskom, kulturnom i vjerskom nasljeđu.

Ministarstvo za ljudska prava ulaže napore i resurse da, insistirajući na provedbama ideja tolerancije kao moralne vrijednosti, našoj državi vrati ugled i mjesto koje joj pripada u međunarodnim odnosima.

Zato, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice svim pojedincima i institucijama vlasti upućuje apel na dosljedno poštivanje ljudskih prava i promoviranje vrijednosti tolerancije u izgradnji demokratskog društva.

Vrijednosti tolerancije nemaju alternativu, a trajna je zadaća svih pojedinaca i institucija da se svim raspoloživim legalnim sredstvima suprotstave onima koji nastoje svojim neprimjerenim i protuzakonitim radnjama i stavovima ugroziti pozitivne vrijednosti društva, sijući nepovjerenje, defetizam, nacionalizam i nacionalnu mržnju prema neistomišljenicima i političkim protivnicima“, kaže se u poruci ministra Halilovića.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 14. novembra 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović skandaloznim je na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH ocijenio Nacrt budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2009. godinu, posebno dijela koji se odnosi na program povratka izbjeglica i raseljenih osoba, koji je umanjen 108 puta u odnosu na ovu godinu.

O Nacrtu budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2009. godinu raspravljano je na jučerašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH.

„U budžetu je kroz stavku Tekući grantovi-Program povratka izbjeglica i raseljenih osoba za 2008. godinu osigurano 32.500.000 KM, dok je Nacrtom budžeta za 2009. godinu predviđeno svega 300.000 KM, što je manje od jedan posto u odnosu na ovu godinu ili 108 puta“, kazao je ministar Halilović na jučerašnjoj sjednici.

Ministar Halilović je dodao da je Ministarstvo, prilikom predlaganja budžeta za 2009. godinu detaljno obrazložilo zahtjev za iznos od 94 miliona KM, što je prezentirano kao minimum potreba za povratak na godišnjoj razini, za naredne tri godine.

„Dakle, iznos predviđen u Nacrtu budžeta za 2009. godinu je čak 313 puta manji od neophodnih godišnjih potreba za oblast povratka“, smatra ministar Halilović.

„Ovaj zahtjev Ministarstva temelji se na činjenici da je u BiH, u služebenim evidencijama ovog ministarstva, još oko 47.000 zahtjeva za obnovu stambenih jedinica povratnika, te da je istovremeno potrebna ogromna finansijska podrška za potrebe održivog povratka i druge prioritete u oblasti provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, naveo je ministar Halilović.

U odbijanju Nacrta budžeta ministar navodi da je „nerazumljivo da su kreatori ovog nacrta predvidjeli pojedinim bud\etskim korisnicima povećanje od 50 i više procenata, te time dali prednost rješavanjima nekih pitanja iz nadležnosti institucija BiH koja ni u kom slučaju nemaju značaj kakav ima proces povratka i reintegriranja povratnika u BiH, a o čemu deklarativno postoji opći konsenzus svih političkih faktora i razina vlasti u BiH“.

„Ilustracije radi navodimo šta bi predloženi Nacrt budžeta značio za proces povratka u BiH. Jednostavno rečeno, za iznos od 300.000 KM mogla bi biti osigurana obnova maksimalno 15 stambenih jedinica, a podsjećamo da je u ovoj godini planirana izgradnja oko 1.000 stambenih jedinica“, kazao je ministar Halilović.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 30. oktobra 2008. godine

Vijeće ministara BiH danas je, na posbenoj sjednici, na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjeglice BIH dr. Safeta Halilovića, usvojilo Izvještaj vlasti BiH na komentare i upite Evropskog komiteta za prevenciju torture i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT).

Ovaj izvještaj bit će dostavljen CPT u predviđenom roku, čime je omogućeno da Komitet za prevenciju torture o ovom dokumentu raspravlja na svojoj sljedećoj sjednici početkom novembra 2008. godine.

Izvještaj sadrži odgovore resornih ministarstva BiH i entiteta na upite i komentare koje je CPT postavio nakon posjete BiH prošle godine.

Evropskom komitetu uz izvještaj proslijeđena su i uputstva entitetskih i kantonalnih ministarstva unutarnjih poslova o postupanju sa osobama lišenim slobode, te odgovori Ministarstva pravde BiH, entitetskih ministarstva pravde, te entitetskih ministarstava socijalne zaštite.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 29. oktobra 2008. godine

U potpunosti podržavamo nastojanje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da riješi problem kolektivnih centara i spremni smo lobirati kod Razvojne banke Vijeća Evrope za dobijanje povoljnih sredstava za ovu nemjenu, kazali su članovi Izvještjane grupe za demokratiju Vijeća Evrope tokom susreta jučer poslije podne u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem i njegovim saradnicima.

„Rješavanje pitanja kolektivnih centara u BiH je i za nas prioritet i spremni smo podržati vaš projekat u Razvojnoj banci Vijeća Evrope“, kazao je član delegacije, ambasador Rumunije pri Vijeću Evrope Stellian Stojan.

„Došli smo u BIH kako bismo bolje razumjeli sve probleme u vezi sa povratkom izbjeglica i zaštitom ljudskih prava i kako bismo vam mogli pomoći“, kazao je vođa delegacije, njemački ambasador pri Vijeću Evrope Eberhard Kolsch.

„Problem izbjeglica u BiH još je izražen, a ono čime se ne možemo ponositi je da i 13 godina nakon rata imamo više od 7.000 ljudi u kolektivnim centrima, iako je i u ovoj godini Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izdvojilo četiri miliona KM za ove namjene“, kazao je ministar Halilović i apelirao na evropske zvaničnike za pomoć BiH u rješavanju ovog problema.

Ministar Halilović je kazao kako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH spremno pripremiti projekat rješavanja problema kolektivnih centara i dostaviti ga Razvojnoj banci Vijeća Evrope, te podsjetio da je pri kraju realizacija projekta rekonstrukcije kuća koju sa 24 miliona KM kreditira Razvojna banka Vijeća Evrope.

Ministar Halilović je upoznao delegaciju Vijeća Evrope i o Nacrtu revidirane Strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, koju su podržali resorni entitetski ministri, Distrikt Brčko i međunarodne organizacije. Ovaj dokument spreman je za upućivanje u proceduru usvajanja u Vijeću ministara BIH, a potom i u Parlamentu BiH.

U delegaciji Vijeća Evrope koja boravi u višednevnoj posjeti bili su i amabasadori Irske i Luksemburga pri Vijeću Evrope Margaret Hennessy i Ronald Mayer, a sastanku je prisustvovao i ambasador BiH pri Vijeću Evrope Borislav Marić.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 27. oktobra 2008. godine

Entitetski ministri izbjeglica i raseljenih osoba, predstavnik Brčko Distrikta BiH, te predstavnici UNHCR, OSCE i OHR podržali su Nacrt revidirane Strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, rečeno je na ministarskom sastanku koji je organizirao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović.

Na sastanku je zaključeno da ovaj dokument što prije treba biti upućen u proceduru usvajanja u Vijeću ministara BiH, a zatim i u Parlamentarnoj skupštini BiH.

„U izradi revidirane Strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma učestvovalo je 70 institucija na svim nivoima u BiH, međunarodnih oranizacija i nevladinih organizacija. Oko 150 učesnika, uz koordinaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, uspješno je sačinilo Nacrt ovog veoma važnog dokumenta“, kazao je ministar Halilović.

Entitetski ministri izbjeglica i raseljenih osoba Edin Mušić i Omer Branković, te predstavnica Brčko Distrikta BiH Branka Đurić-Žilić, predstavnik UNHCR u BiH Hussain Naveed, te predstavnici OSCE i OHR uz podršku Nacrtu revidirane Strategije za provedu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma ukazali su na brojne otvorene probleme u oblasti povratka.

Aktivnosti na izradi revidirane Strategije po č ele su u oktobru 2007. godine , a u revidiranoj Strategiji p redložene su reforme i ciljevi u oblasti:

  • rekonstrukcije stambenih jedinica izbjeglica , raseljenih osoba i povratnika , zatvaranja kolektivnih centara i rje š avanja pitanja alternativnog smje š taja raseljenih osoba i povratnika i socijalnog stanovanja sa posebnim akcentom na probleme raseljenih osoba i izbjeglica i stambenog zbrinjavanja ranjivih kategorija povratnika ;
  • dovršetka procesa povrata imovine i stanarskih prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika;
  • elektrifikacije povratničkih naselja i pojedinačnih stambenih jedinica povratnika u BiH;
  • rekonstrukcije infrastrukture u mjestima od interesa za povratak izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika;
  • zdravstvene zaštite raseljenih osoba i povratnika;
  • socijalne zaštite raseljenih osoba i povratnika;
  • ostvarivanja prava na školstvo raseljenih osoba i povratnika;
  • prava na rad i upošljavanje raseljenih osoba i povratnika;
  • sigurnosti raseljenih osoba i povratnika i deminiranja područja povratka u BiH;
  • prava na naknadu štete raseljenim osobama, izbjeglicama i povratnicima.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 22. oktobra 2008. godine

Prioriteti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH su povratak desetina hiljada porodica u njihove domove, unapređenje ljudskih prava, posebno pripadnika manjina i rješavanje problema kolektivnih cenatara, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom današnjeg razgovora sa delegacijom Direktor za strateško planiranje Vijeća Evrope, koju je predvodio zamjenik direktora Direkcije Tim Cartrajt (Tim Cartwright ).

Tokom susreta je rečeno i da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH bavi razvojem strategije socijalnog stanovanja, povratkom ranjivih kategorija, kao što su duševni bolesnici, logoraši, djeca bez pratnje i samohrani roditelji, te multilateralnom saradnjom sa zemljama regiona u procesu povratka, problemom izbjeglica u BiH i naknadom štete izbjeglicama i raseljnim osobama.

Kartrajt je rješavanje ovih pitanja ocijenio veoma važnim na putu BiH ka evropskim integracijama, te dodao kako je jedan od prioriteta rje š avanje problema kolektivnih centara.

Delegacija Vijeća Evrope boravi u posjeti BiH u okviru priprema za izradu Akcionog plana za BiH i buduće saradnje sa BiH, posebno u kontekstu pristupa naše zemlje IPA fondovima.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 16. oktobra 2008. godine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH spremno je na sve raspoložive vidove saradnje sa Fondacijom „Seyh Zayed bin Sultan Al-Nahayan“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Organizacijom Islamske Konferencije (OIC) kako bi osigurali brži i održivi povratak u BiH, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović tokom današnjeg susreta sa visokom delegacijom Fondacije i OIC.

„Mi imamo projekte, jasno definirane ciljeve u revidiranoj Strategiji za provedbu Anexa 7 Dejtonskog sporazuma, ali nam nedostaju sredstva za realizaciju održivog povratka nekoliko desetina hiljada porodica koje se žele vratiti u svoje domove“, kazao je ministar Halilović i izrazio spremnost za što hitniju realizaciju projekata povratka za koje je zainteresirana Fondacija „Seyh Zayed bin Sultan Al-Nahayan“.

Delegacija Fondacije i OIC koju su predvodili direktor Fondacije Salim bin Abid Al-Zahiri i ambasador OIC Atta el-Manan Bakhit boravi u BiH povodom otvaranja omladinskih domova u Ustikolini, Kotor Varoši i Ugljeviku koji su izgrađeni sredstvima ove fondacije.

„Naša fondacija je do sada u BiH uložila oko tri miliona američkih dolara, a novi projekat za Goražde, koji će biti realiziran putem UNDP, vrijedan je oko pola miliona dolara“, kazao je Al-Zahiri i dodao kako su spremni, zajedno sa Ministarstom za ljudska prava i izbjeglice, te Fondom za povratak izbjeglica OIC u što skorije vrijeme organizirati konferenciju na kojoj bi bili konkretizirani svi vidovi pomoći procesu povratka u BiH.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 10. oktobra 2008. godine

Žrtve rata nisu zadovoljne radom Tužilaštva BiH, kazala je predsjednica Udruženja „Žena-žrtva rata“ Bakira Hasečić tokom današnjeg razgovora sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem i njegovim saradnicima.

„Zbog neodgovarajućeg rada Tužilaštva BiH, ugrožena su prava žrtava rata. Ako ovim tempom budu procesuirani ratni zločinci, taj proces će trajati godinama. Zastoj u radu Tužilaštva BiH posebno je izražen ove godine“, kazala je Hasečić.

Ona je istaknula da su žrtve rata nezadovoljne i Strategijom procesuiranja ratnih zločinaca, u kojoj se ne spominju bošnjačke žrtve, već se pokušavaju izjednačiti sve žrtve rata u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će, kazao je ministar Halilović, u okviru svoje nadležnosti pružiti pomoć i podršku žrtvama rata u zaštiti njihovih prava.

Ministar Halilović će 14. oktobra 2008. godine učestvovati u radu Konferencije koju organizira Udruženje „Žena-žrtva rata“, a na kojoj će, između ostalog, biti razgovarano o statusu, podršci i pomoći žrtvama rata.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 18. juna 2008. godine

SAOPĆENJE

U organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH održano je prvo u nizu savjetovanja u procesu izrade Zakona protiv diskriminacije.

Radna grupa Ministarstva imala je priliku razmijeniti mišljenja sa predstavnicima nevladinih organizacija, udruženja građana i predstavnicima civilnog društva koji zastupaju različite manjinske i potencijalno ranjive grupe u BiH.

Savjetovanju je prisustvovalo 27 nevladinih organizacija i udruženja građana zastupljenih sa 38 osoba i predstavnika međunarodnih organizacija OSCE-a i Vijeća Evrope.

Cilj savjetovanja je da se što širi krug zainteresiranih nevladinih organizacija i udruženja građana upozna o aktivnostima Ministarstva u vezi sa izradom Zakona protiv diskriminacije, kako bi svi autentični predstavnici civilnog društva dobili priliku dati svoje direktne prijedloge, sugestije i dopune budućeg zakona.

Ovu aktivnost Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice podžali su predstavnici civilnog društva koji su prisustvovali savjetovanju podržavajući inicijativu da sve organizacije u naredom periodu daju svoj konkretan doprinos u izradi konačnog prijedloga zakona, jer veliki broj organizacija nije imao priliku uputiti svoje konkretne prijedloge na tekst zakona koji je pripremio određeni broj nevladinih organizacija i dostavio Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.

Predstavnici nevladinih organizacija jednoglasni u zahtjevu da država BiH treba usvojiti sveobuhvatni antidiskriminacijski zakona i to ne samo zbog obaveza u procesu pristupanja evropskim integracijama i u pogledu obaveza harmonizacije zakona sa odgovarajućim direktivama EU.

Na kraju savjetovanja, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja građana predložili su nekoliko delegata u radnu grupu Ministarstva koja će nastaviti aktivnosti na daljoj pripremi konačnog teksta, a istaknuta je i potreba za daljim konsultacijama između nadležnih državnih organa i autentičnih predstavnika civilnog društva i uvažavanja do sada dostavljenih prijedloga i njihovog ravnopravnog stručnog tretiranja.

Na kraju savjetovanja jasno je naglašeno da je vremenski okvir uslovljen programom rada Vijeća ministara BiH u kojem se predviđa da se prijedlog ovog zakona nađe pred Parlamentom BiH u oktobru 2008. godine.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 17. juna 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima jučer je poslije podne u Sarajevu o mogućnostima unapređenja procesa povratka u BiH razgovarao sa predstavnikom generalnog sekretara UN za ljudska prava interno raseljenih osoba Walterom Kälinom i predstavnikom UNHCR u BiH Naveed Hussainom .

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, u saradnji sa još 70 domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, pri kraju izrade Nacrta revizije Strategije za provedbu Anexa 7 Dejtonskog sporazuma“, kazao je ministar Halilović i dodao kako su ovim dokumentom obuhvaćeni svi aspekti povratka i predložene mjere za dovršenje ovog procesa u naredne četiri godine.

Kalin je kazao kako UN podržava napore koje čine vlasti u BiH na realizaciji Anexa 7 Dejtonskog sporazuma, te podsjetio na izvještaj koji je o stanju ljudskih prava interno raseljenih osoba sačinio prije tri godine.

„Za povratak su potrebna tri preduslova: sigurnost, rekonstrukcija i održivi povratak“, kazao je Kalin i dodao da su u prva dva segmenta postignuti snačajni rezultati, ali da je održivi povratak, kao posljednja faza i najteži za realizaciju.

Krajem ove godine Kalin će izvijestiti UN-ovo Vijeće za ljudska prava o svojim nalazima i preporukama.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 9. juna 2008. godine

SAOPĆENJE

Na inicijativu i traženje Udruženja decertificiranih policajaca Federacije BiH i Republike Srpske, a uz podršku Vijeća ministara BiH i Ureda visokog predstavnika (OHR), Vijeće sigurnosti UN je 30. aprila 2007.godine donijelo Predsjedničku izjavu kojom je dalo konačan i neopoziv odgovor u vezi sa decertificiranim policajcima.

Vijeće ministara BiH je na sjednici 24. maja 2007. godine upoznato o Predsjedničkoj izjavi i prijedlogu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o načinu rješavanja ovog problema kada je i usvojena Odluka o formiranju monitoring tima koji je trebao u roku od 20 dana pripremiti Akcioni plan za realizaciju Predsjedničke izjave UN.

Akcioni plan je sačinjen, ali je u toku priprema za njegovo usvajanje, na osnovu mišljenja predstavnika OHR, predloženo drugačije rješenje, tako da je na sjednici Vijeća ministara BiH 28. juna 2007.godine donesen zaključak, prema kojem Predsjedničku izjava UN treba dostaviti vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH sa kopijama pisama zamjenika visokog predstavnika od 6. i 22. juna 2007. godine kojim se objašnjava kako i na koji način treba biti implementirana Predsjednička izjava UN.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je svim nadležnim vladama i institucijama 10. juna 2007. godine dostavilo Predsjedničku izjavu radi implementacije.

Također, Ministarstvo za ljudska prava i zbjeglice podržalo je sva nastojanja za konačno rješavanje pitanja decertificiranih policijaca potpunom implementacijom Predsjedničke izjave UN, upozoravajući nadležne institucije da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve mjere za zaštitu prava decertificiranih policajaca.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 4. juna 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović čestitao je Senadi Softić-Telalović na ponovom izboru za predsjednicu Svjetskog saveza dijaspore (SSD) BiH i drugim novoizabranim dužnosnicima, te podržao sve pozitivne rezultate koje je u protekle dvije godine postigao SSD.

„Nadam se da će SSD i Ministarstvo za ljudska prava nastaviti dosadašnju uspješnu saradnju, koja je potvrđena i na IV Kongresu SSDBiH, koji je prvi put održan u sjedištu institucija BiH u Sarajevu“, kazao je ministar Halilović tokom današnjeg susreta sa Senadom Softić-Telalović.

Prema riječima ministra Halilovića, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH opredijeljeno je, u okviru svojih nadležnosti, za jačanje veza sa dijasporom BiH u čemu će, uvjereni smo, značajan doprinos dati predsjednica SSD Senada Softić-Telalović i ostali članovi novoizabranog rukovodstva SSD.

„Ministarstvo pozdralja zaključak Kongresa o otvaranju ureda SSD u Sarajevu, koji će biti značajna veza dijaspore sa matičnom zemljom. Nadamo se da ćemo zajedničkim angažmanom u narednom periodu, ako ne ispuniti sve, bar skratiti listu zahtjeva, zadataka i potreba koje je SSD postavio institucijama BiH“, kazao je ministar Halilović.

Softić-Telalović se nada da će ured SSD BiH biti otvoren krajem avgusta ove godine, tokom održavanja drugog Kongresa naučnika iz dijaspore.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 29. maja 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima jučer je poslije podne u Sarajavu sa regionalnom direktoricom Razvojnog programa UN za žene (UNIFEM) za Centarlnu i Istočnu Evropu Osnat Lubrani razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti ravnopravnsoti spolova i ljudskih prava žena.

Lubrani je kazala kako je UNIFEM priprema plan aktivnosti u naredne četiri godine i kako je ovim planom predviđena podrška BiH u ispunjavanju obaveza u oblasti gender komponente i ljudskih prava žena.

„Planiramo u junu ove godine otvoriti ured u BiH, kako bismo unaprijedili našu saradnju i efikasnije realizirali planirane aktivnosti koje se odnose na učešće žena u izgradnji mira i sigurnosti, poboljšanje provedbe zakona za zaštitu prava žena i transparentim učinili gender budžetiranje“, kazal je Lubrani.

Ministar Halilović je podržao planirane aktivnosti UNIFEM u BiH, posebno otvaranje ureda, koji će omogućiti neposredne kontake i bolju saradnju sa institucijama koje se bave ravnopravnošću spolova i pravima žena.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je posebno zainteresirano za saradnju sa UNIFEM u području pomoći ženama žrtvama rata, ženama žrtvama nasilja i organizirane prostitucije.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 17. maja 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i vršilac dužnosti ambasadora Islamske Republike Iran u BiH dr. Ahmad Fard Hosseini razgovarali su jučer poslije podne u Sarajevu o dosadašnjoj i mogućnostima proširivanje saradnje u oblasti povratka.

Ministar Halilović je informirao ambasadora Hosseinija o intenziviranim aktivnostima na implementaciji budžetskih sredstava osiguranih za povratnike u ovoj godini, te podržao rad iranskih humanitarnih organizacija koje djeluju u BiH i njihovo angažiranje na pomoći povratnicima u cijeloj BiH.

Ambasador Hosseini je kazao da iranska humanitarna organizacija BIRDS oblježava deset godina rada u BiH, te pozvao ministra Halilovića na ceremoniju koja će biti održana 5. juna ove godine, a kojoj će prisustvovati zamjenik ministra poljoprivrede Irana.

„Opredijeljeni smo za projekte od kojih korist ima veći broj povratnika“, kazao je iranski ambasador i podsjetio da su u proteklih nekoliko sedmica realizirana dva značajna projekta – osiguran je sjemenski materijal za povratnike na području Zvornika u vrijednosti od 100.000 KM, te sušionica i hladnjača u Bosanskom Novom u vrijednosti od 250.000 KM.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 14. maja 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH podržat će inicijativu tri UN agencije za traženje dodatnih sredstava za pomoć raseljenim osobama u BiH, rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović jučer tokom zajedničkog sastanka sa predstavnikom UNHCR u BiH Naveed Hussainom, predstavnicom UNICEF u BiH June Kunugi i pomoćnikom rezidentne predstavnice UNDP u BiH Arminom Sirćom.

Predstavnici ove tri agencije informirali su ministra Halilovića i njegove saradnike o namjeri da zajednički, uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, apliciraju za dobijanje sredstava iz Španskog fonda za dostizanje milenijskih razvojnih ciljeva.

Prema nacrtu programa, za čiju realizaciju će iz ovog fonda agencije tražiti devet miliona dolara, prioriteti su obnova zgrada, održivi povratak, pomoć osobama koje se nalaze u kolektivnim centrima i podrška kreiranju politika (socijalne stanogradnje, obrazovanja, pravne regulative).

Španski fond raspolaže sa 300 miliona dolara i za dobijenje sredstava ove godine aplicirat će 55 zemalja.

Prema riječima predstavnika UN agencija, postoje dobre šanse da one, na osnovu zajedničkog programa i podrške Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, dobiju sredstva iz ovog fonda, koja bi osnažila njihove aktivnosti u BiH, koje su usklađene sa prioritetima u oblasti povratka koje je kreiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tokom revizije Strategije za provedu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 29. aprila 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Helsinški komitet za ljudska prava BiH će, što je prije moguće, utvrditi prijedlog zakona protiv diskriminacije i uputiti ga u proceduru usvajanja, zaključeno je na današnjem sastanku ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safeta Halilovića sa Srđanom Dizdarevićem i drugim predstavnicima Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH, parlamentarne Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku i Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Helsinški komitet za ljudska prava BiH je sačinio Nacrt zakona protiv diskriminacije, koji će u narednih mjesec dana doraditi radna grupa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a potom će ove dvije institucije zajednički utvrditi prijedlog ovog zakona.

Vijeće ministara BiH je u program rada za ovu godinu uvrstilo usvajanje zakona protiv diskriminacije čiji će predlagač biti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a inicijativu za njegovo donošenje pokrenuo je Helsinški komitet za ljudska prava BiH.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 26. aprila 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović danas je, tokom posjete Vlasenici, gdje je prisustvovao ukopu 33 identificirane nevino stradale žrtve sa područja ove općine, razgovarao sa predstavnicima Bošnjaka povratnika i udruženja povratnika.

Ministar Halilović izrazio je nezadovoljstvo mjerama koje su poduzimane nakon rata, kako bi bio osiguran masovniji održivi povratak na ovo područje, te kazao da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH učiniti sve što je potrebno kako bi bilo poboljšano stanje u kojem se nalaze povratnici.

Prema podacima Ministarstva, na područje općine Vlasenica od Dejtonskog sporazuma do danas vratilo se ukupno oko 2.000 stanovnika. Na ovom području je prije rata živjelo 33.711 stanovnika.

„Za obnovu stambenih jedinica prijavljeno je 211 porodica sa 738 članova i Ministarstvo će učiniti sve da ovim ljudima osigura rekonstrukciju kuća i održivi povratak“, kazao je ministar Halilović.

Na području općine Vlasenica u ratu je oštećeno 3.599 stambenih jedinica, a do danas su obnovljene 373 stambene jedinice, podaci su kojima raspolaže Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Predstavnici povratnika su tokom razgovora sa ministrom Halilovićem istaknuli kako je osnovni problem održivog povratka nezaposlenost, te da u nekim povratničkim mjestima još nije obnovljena infrastruktura.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 24. aprila 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović sa saradnicima o realizaciji budžetskih sredstava osiguranih za povratak razgovarao je u Sarajevu sa šefom Misije OSCE u BiH, ambasadorom Douglasom Davidsonom i predstavnikom UNHCR u BiH Naveed Hussainom.

„Osiguravanjem znatno većih sredstava za povratak u ovoj godini Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i bh. vlada pokazali su da su ozbiljno posvećeni rješavanju problema povratka. Također, ohrabruje da je Ministarstvo predvidjelo znatna sredstva za održivi povratak“, kazao je Hussain i dodao kako su spremni pomoći u procesu dodjeljivanja i potrošnje sredstava u općinama.

Davidson i Hussain su na zajedničkom sastanku kazali kako su mišljenja da je „došlo vrijeme za raspodjelu sredstava na osnovu stvarnih potreba povratnika“.

„Svjesni smo da je ovo osjetljivo pitanje, ali smo spremni pomoći u redizajniranju sistema, prema kojem bi raspodjelu sredstava na etničkom principu zamijenila pomoć onima kojima je najpotrebnija“, kazali su međunarodni zvaničnici.

Ministar Halilović je rekao kako je opredjeljenje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da što prije počne realizacija blizu 40 miliona KM, koji su u Fond za povratak udružili Vijeće ministara BiH i vlade entiteta.

Ministar Halilović i njegovi saradnici informirali su zvaničnike OSCE i UNHCR da je u završnoj fazi revizija Strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 28. aprila 2008. godine

SAOPĆENJE

Sveta Stolica će i dalje podržavati BiH u njenom nastojanju da unaprijedi poštivanje univerzalnih ljudskih prava, a posebno prava na vjerske slobode i prava izbjeglica, kazao je sekretar za odnose sa državama Svete Stolice Joseph Mamberti tokom današnjeg razgovora u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem.

„Opredijeljeni smo dati vam punu podršku za veoma važne aktivnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kako bi stvorili kulturu ljudskih prava i osigurali vjerskim zajednicama harmonične uvjete djelovanja za dobrobit svih“, kazao je Mamberti.

Posebna pažnja tokom razgovora posvećena je Ugovoru između BiH i Svete Stolice, koji je ratificiran u oktobru prošle godine.

Sagovornici su suglasni da je potrebno formirati mješovitu komisiju koja bi identificirala probleme i predložila načine i tehnike provedbe odredbi Ugovora.

Ministar Halilović je upoznao visokog zvaničnika Svete Stolice o stanju u oblasti ljudskih prava i posebno procesu povratka u BiH.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 7. aprila 2008. godine

SAOPĆENJE

8. april - Svjetski dan Roma

Povodom 8. aprila, Svjetskog dana Roma, koji se obilježava od prvog svjetskog kongresa Roma održanog u Londonu 1971. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice upućuje čestitke svim Romima u BiH i svijetu.

Kako je BiH na putu izgradnje multietničke i demokratske države, uz poštivanje ljudskih prava svih građana, uključujući manjine, posebna pažnja je posvećana rješavanju problema Roma kao najugroženije i najbrojnije nacionalne manjine u BiH.

Aktivnostima OSCE 2004. godine je usvojen Plan akcije o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina, koji se provodi uz određene poteškoće, najčešće materijalne prirode.

Vijeće ministara BiH je 2005. godine usvojilo Strategiju BiH za rješavanje problema Roma.

Istovremeno, devet zemalja jugoistočne Evrope proglasilo je Dekadu inkluzije Roma 2005-2015. godina. Da bi i BiH bila prihvaćena u ovaj proces, pristupilo se izradi akcionih planova za rješavanje problema Roma u oblastima stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite ove populacije, što je uslov za priključenje Dekadi inkluzije Roma. Ovi akcioni planovi su završeni i upućeni u zakonsku proceduru usvajanja. U izradi akcionih planova aktivno je učestvovao veći broj Roma, predstavnika romskih udruženja, a sve uz pomoć međunarodnih organizacija. Nakon usvajanja ovih planova, bit će otvorene nove mogućnosti za rješavanje navedenih i drugih problema Roma.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH o ovim dokumentima upoznalo je ostala nadležna ministarstva, entitetske, kantonalne i općinske vlasti i međunarodne organizacije, kako bi u fazi usvajanja akcionih planova dali primjedbe i prijedloge i bili upoznati o obavezama koje slijede nakon njihovog usvajanja.

Usvajanjem ovog važnog dokumenta bit će otvoreno novo poglavlje u rješavanju strateških problema Roma, kako bi bili unaprijeđeni i poboljšani uslovi života ove manjinske zajednice u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH poziva predstavnike svih nivoa vlasti u BiH, međunarodne organizacije i romski nevladin sektor da se pridruže u ostvarivanju ovih ciljeva i jačanju svijesti o potrebi rješavnja strateških problema Roma.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 2. aprila 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović boravio je ovih dana sa saradnicima u radnoj posjeti bosanskohercegovačkoj zajednici u Kraljevini Holandiji, predstavnicima DKP-mreže BiH u ovoj zemlji i obavio korisne bilateralne razgovore sa državnom tajnicom za pravdu Kraljevine Holandije g. Nebahat Albajrak, predstavnikom za stanovanje, rad i integracije Hansom Van Der Vlistom, te predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova Keesom Klompenhouwerom.

U tri odvojene sesije sa predstavnicima naših građana u Holandiji bilo je riječi o svim najvažnijim pitanjima života i rada u domovini i dijaspori, a razgovorano je i sa desetak predstavnika Platforme – Zajednice građana Bosne i Hercegovine u Nizozemskoj. Razgovorano je o učešću dijaspore u organima vlasti BiH, Ustavu, dvojnom državljanstvu, obrazovanju, mladim.

Ministar Halilović se založio za provođenje svekolikih reformi u BiH, među kojima i za reformu policije kao preduslov za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, dok je bilo i drugačijih mišljenja koja su proslijeđena na različite adrese.

Naročito zanimljiv je bio kontakt sa Naučno-akademskim klubom i Biznis klubom Holandije u Den Hagu u čijoj promociji su učestvovali i ministar Halilović i ambasador BiH u Holandiji Fuad Šabeta za što su dobili i zahvalnice „za izvanrednu saradnju i doprinos u promociji BH Biznis kluba Holandije“.

Ministar Halilović je u razgovoru sa krovnom organizacijom mladih bh. dijaspore u Holandiji insistirao na intenziviranju saradnje u oblasti nauke, kulture i privrede sa organizacijama i pojedincima iz dijaspore, te ih pozvao da učestvuju na Drugom Kongresu bh. naučnika iz zemlje i svijeta koji će biti održan od 27. augusta do 1. septembra ove godine u Sarajevu, gdje će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice biti pokrovitelj ove manifestacije, a dijelom učestvuje i u organizaciji zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu i Vladom Kantona Sarajevo.

U razgovoru sa državnim sekretarom Ministarstva pravde Nabahalt Albajrak, ministar Halilović je uz zahvalnost za sve učinjeno, istakao da bi budući oblici saradnje trebali ići u pravcu stvaranja partnerskih odnosa, prije svega u smislu saradnje unutar međunarodnih organizacija u kojima BiH još nije član. Istaknuta je, također, potreba bolje koordinacije svih sredstava za održivi povratak sa svim političkim implikacijama reintegracije multietničkog karaktera države i društva BiH uz dalju pomoć prijateljske Holandije.

Sa generalnim sekretarom Ministarstva za stanovanje, rad i integracije Hanskom Van Der Vlistom, ministar Halilović je insistirao na iskustvu Holandije u stanogradnji za tržište, ali sa posebnim osvrtom na ulogu države u obezbjeđivanju stanova za socijalno ugrožene, te za mlade, kao i pomoć klubovima useljenih iz BiH.

Sa predstavnikom Ministarstva vanjskih poslova iz Odjela za Jugoistočnu i Istočnu Evropu Keesom Klompenhouwerom ministar Halilović je podijelio korisne informacije o osnovnim pravima dešavanja u BiH u pogledu provođenja ukupnih reformi u funkciji euroatlanskih integracija BiH, regionalnim problemima i pitanju Kosova.

Na insistiranje ministra Halilovića o pitanjima viznog režima i osiguravanja sredstava za dalju rekonstrukciju i obnovu zemlje, precizirano je da su to pitanja šire agende reformskih problema, a da sredstva povratka i slične potreba najbržu realizaciju mogu doživjeti kroz IPA strukture.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 27. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice dr. Safet Halilović i apostolski nuncij u BiH mons. Alessandro D'Ericco razgovarali su o mogućnostima unaprjeđenja saradnje na temelju potpisanog i ratificiranog Ugovora između BiH i Svete Stolice.

“Sveta Stolica i katolička zajednica u BiH zainteresirane su za što bržu primjenu Ugovora, osobito u sferi obrazovanja, zdravstva i restitucije”, kazao je D'Ericco i dodao kako je dodatnim protokolom predviđeno formiranje mješovite komisije koja bi pomogla u izradi zakona o restituciji.

Ministar Halilović je kazao kako je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice spremno, u okviru svoje nadležnosti, zajedno sa predstavnicima Svete Stolice i katoličke zajednice u BiH raditi na izradi svih zakonskih rješenja koja bi Ugovor između BiH i Svete Stolice učinila operativnim, ali i posredovati u sklapanju sličnih ugovora sa ostalim vjerskim zajednicama u BiH.

Apostolski nuncij u BiH najavio je za kraj aprila posjetu našoj zemlji ministra vanjskih poslova Svete Stolice.

Kabinet ministra

 

Sarajevo , 26. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

Na području regije Kozluk ima nekoliko stotina porodica kojima bi trebalo osigurati sredstva za proljetnu sjetvu, kazao je predsjednik Mjesne zajednice Kozluk Fadil Banjanović tokom razgovora u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem.

“Evidentirali smo oko 500 porodica teškog materijalnog stanja i njima bi za proljetnu sjetvu trebalo oko 80.000 KM”, kazao je Banjanović i dodao da se radi isključivo o pomoći održivom povratku.

Ministar Halilović je kazao kako će Ministarstvo na čijem je čelu podržati ovaj i slične programe u cijeloj BiH.

“Nastojat ćemo što prije, na osnovu propisanih procedura, pomoći ovim porodicama iz budžetskih sredstva namijenjenih održivom povratku i interventnih sredstava”, kazao je ministar Halilović.

Tokom razgovora je rečeno kako postoji potreba da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice putem monitoringa obrati pažnju na namjensko i pravedno korištenje donatorskih sredstava na lokalnom nivou, gdje su uočeni propusti.

Ministarstvo će putem komunikacije sa općinskim vlastima insistirati na poštivanju zakonitosti, transparentnosti i kriterija za dodjelu donatorskih sredstava.

Ponovljena je potreba većeg ulaganja u održivi povratak, jer rekonstrukcija kuća ne garantira da će povratnici boraviti u njima, ako nemaju od čega živjeti.

Sagovornici su saglasni da je za trajni ostanak povratnika potrebno više ulagati u obnovu infrastrukture, od vodovoda, električne neregije, mostova, do domova kulture i ostalih sadržaja neophodnih za kvalitetniji život građana.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 25. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

U višednevnoj posjeti BiH boravi delegacija Savjetodavnog Komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope, koja je počela danas sastankom sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva pravde i Ministarstva sigurnosti, na kojem je razgovarano o sveukupnom položaju manjina u našoj zemlji.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović je kazao kako Vijeće ministara BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice kontinuirano rade na zaštiti i unaprjeđenju prava nacionalnih manjina i potpunoj primjeni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH.

„Svjesni smo činjenice da je implementacija ovog Zakona i izvršenje Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina proces na čijem smo početku, a u dobroj mjeri uslovljeno je postkonfliktnom situacijom u BiH i činjenicom da je zadnji, opći popis stanovništva rađen 1991. godine. Njegovi rezultati više ni izbliza ne pokazuju sadašnje demografsko stanje u zemlji“, kazao je ministar Halilović i dodao da je Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina iz 2003. godine priznato 17 manjinskih zajednica: Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi , Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci.

“U navedenom Zakonu jasno je definirana i obaveza konstituiranja Vijeća nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH, kao savjetodavnog tijela. U tom smislu je konačno, usvojena je i objavljena Odluka o osnivanju Vijeća za nacionalne manjine Bosne i Hercegovini u februaru ove godine, te se očekuje njegova brza operativnost i funkcioniranje”, kazao je ministar Halilović i dodao da je d opunama Izbornog zakona BiH otvorena mogućnost, odnosno propisana obaveza da manjinske zajednice, zavisno od procenta učešća u stanovništvu, obavezno imaju svoje predstavnike u lokalnim organima vlasti – skupštinama općina, kao i mogućnost njihovog učešće na svim razinama vlasti u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u BiH .

Ministar Halilović je podsjetio da je Vijeće ministara BiH usvojilo Strategiju BiH za rješavanje problema Roma, kao najbrojnije nacionalne manjine u našoj zemlji, a da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice priprema akcione planove za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stanovanja.

„Oko 100 kvalificiranih osoba koje su uključene u izradu akcionih planova pokazuje svu serioznost u ovom procesu, te želju države BiH da se na najbolji mogući način pristupi dugoročno rješavanju ovog problema. R ealno je u sljedeći h nekoliko sedmica očekivati usvajanje ovih dokumenata u Vijeću ministara BiH. Izrada ova tri akciona plana, zajedno sa već postojećim Akcionim planom o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih manjina u BiH, značio bi daljnju konkretizaciju potreba romske nacionalne manjine u BiH i omogućio BiH priključenje i apliciranje u program Dekade uključenja Roma 2005 – 2015. godina.

Članice delegacije Vijeća Evrope Marju Lauristin, Eva Smith Asmussen i Francoise Kempf su nakon uvodonog govora ministra Halilovića posebno zanimanje pokazale za obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina, zapošljavanje, učešće u izborima, posjedovanje ličnih dokumenata

Kabinet ministra

 

Sarajevo , 24. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i i zbjeglice BiH dr. Safet Halilović razgovarao je sa članovima Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe (INO) BiH o mogućnostima ubrzavanja procesa traženja nestalih osoba i uklanjanju “uskih grla” u ovom radu.

Potrebno je dograditi sve institucionalne mehanizme za traženje nestalih ,od menadžmenta INO i Fonda za obeštećenje do stvaranja uvjeta za efikasniji rad na identificiranju žrtava, rečeno je tokom razgovora ministra Halilovića sa Ahmetom Grahićem, Munirom Subašić, Mirjanom Simanić i Smiljom Mitrović.

Nakon manje dogradnje podzakonskih akata, kroz institucije na državnom nivou za koje su osigurana sredstava u budžetu, moguć je brži i efikasniji rad na traženju i identificiranju nestalih u BiH.

Tokom razgovora dogovoreno je da će se Savjetodavni odobr INO, kojeg su imenovale porodice nestalih i koji se na volonterskoj osnovi bavi ovim teškim društvenim pitanjem, redovno, jednom mjesečno sastajati sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i ukazivati na sva “uska grla”, nefunkcioniranje i slabosti u radu institucija koje tragaju za nestalim.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 21. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

Revizija Strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma i izuzetno povećanje ovogodišnjeg budžeta za povratak na državnoj razini, veoma su važni za unapređenje ovog procesa, kazao je predstavnik UNHCR u BiH Naveed Hussain tokom razgovora sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safetom Halilovićem.

„Reviziju Strategije posebno značajnim reformskim procesom ocijenio je i visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak na posljednjem zasjedanju Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC)“, kazao je Hussain.

Ministar Halilović je posjetio da je revizija Strategije u vrhu prioriteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, jer je povratak jedan o temelja političke stvarnosti u BiH.

„Naša želja je da svakoj raseljenoj osobi i izbjeglici osiguramo povratak u cijeloj BiH i na taj način omogućimo ostvarivanje jednog od osnovnih ljudskih prava“, kazao je ministar Halilović i dodao da u ovoj oblasti još nisu postignuti zadovoljavajući rezultati.

Hussain je informirao ministra Halilovića o regionalnom projektu za poboljšanje statusa Roma, čija bi provedba trebala početi 1. aprila ove godine.

„U ovom projektu koji obuhvata BiH, Srbiju, Kosovo i Makedoniju usko sarađujemo za UNICEF“, kazao je Hussain.

On je dodao i da UNHCR pažljivo prati stanje osoba sa priznatim statusom izbjeglica u BiH.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 20. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

21. MART– MEĐUNARODNI DAN ELIMINIRANJA SVIH OBLIKA RASNE

DISKRIMINACIJE

Bosna i Hercegovina kao i većina zemalja svijeta sa dužnom pažnjom obilježava 21. mart Međunarodni dan eliminiranja svih oblika rasne diskriminacije. Svoju privrženost za rješavanje problema svih oblika diskriminacije, pa i rasne, BiH je učinila ratificiranjem Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, a potom ispunjavanjem međunarodnih obaveza izradom Inicijalnog izvještaja BiH o primjeni ove konvencije i njegovog uspješnog prezentiranja pred UN Komitetom o eliminiranju rasne diskriminacije u Ženevi. Nakon toga uslijedile su zaključci i preporuke UN komiteta čija sadržina obavezuje BiH kao članicu UN da u praksi primjenjuje utvrđene stavove spomenute konvencije i da diskriminaciju u bilo kojem obliku, pa i rasnu strogo zakonski sankcionira.

Činjenica je, međutim, da u BiH nisu izraženi klasični problemi rasne diskriminacije u odnosu na razlikovanje i diskriminaciju određenih rasnih grupa, već se to veže za etničko - nacionalne grupe. Taj problem je bio izražen u ratnom i poratnom periodu i najčešće se manifestirao na položaj najranjivih grupa: izjeglo i raseljeno stanovništvo, povratnike, pripadnike manjinskih grupa, žene, djecu, starce i dr. Diskriminacijske pojave kod ovih i drugih kategorija građana BiH najčešće su se dešavale kada je u pitanju ostvarivanje njihovih osnovnih prava u oblastima rada i zapošljavanja, stanovanja, penzionog i zdravstvenog osiguranja, u oblasti obrazovanja, ostvarivanju ukupnih ekonomskih, socijalnih, kulturnih i vjerskih prava i sl.

Najugroženija grupa, gdje su uočeni elemenati diskriminacije su Romi, kao najbrojnija nacionalna manjina u BiH. Njihov položaj je zasigurno ugrožem u svim bitnim segmentima koji se tiču ukupnog normalnijeg i humanog življenja, posebno onog koji se odnosi na njihov ekonomski, socijalni i kulturni položaj i razvoj. Istina, BiH je u posljednjih nekoliko godina učinila vidan napredak u vezi sa poboljšanjem položaja Roma i drugih ugroženih grupa. Usvojen je Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji je objavljen i na romskom jeziku. Usvojena je i Strategija BiH za rješavanje problema Roma koja se odnosi na izradu akcionih planova u oblasti zdravstva, zapošljavanja i stanovanja. Pri Vijeću ministara BiH formiran je Odbor za Rome koji već nekoliko godina aktivno radi na popravljanju položaja i na ukupnoj afirmaciji ove nacionalne manjine. Na tom tragu vlasti BiH intenzivno rade na implementaciji i realizaciji „ Plana akcije o obrazovnim potrebama Roma i pripadnika ostalih nacionalnih manjina u BiH“, koji je donesen februara 2004. godine. To je, između ostalog, doprinijelo da je u školskoj 2007/2008. godini, upisana većine pripadnika Roma u osnovne škole, te do povećanog broja onih koji pohađaju srednje škole i univerzitete (često i prema principu pozitivne diskriminacije). Dodijeljen im je školski pribor i udžbenici, zavisno od mogućnosti općina, kantona i okruga, pružena materijalna pomoć za topli obrok i prijevoz i dr. Osim ovog, usvojeni su i drugi zakoni koji svojom sadržinom i suštinom nastoje spriječiti diskriminatorski odnos prema ranjivim grupama. To su Zakon o izbjeglicama i raseljenim licima, Zakon o nestalim licima i dr.

To su samo neke aktivnosti koje su uz neposrednije angažiranje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i drugih nadležnih državnih organa činjene na otklanjanju bilo kojeg vida diskriminacije prema bilo kojem građaninu Bosne i Hercegovine. Stoga i 21. mart- Međunarodni dan eliminiranja svih oblika rasne diskriminacije treba da bude opomena i upozorenje na svako kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda bilo prema kome da se čini, a primarna dužnost i odgovornost leži na organima vlasti na svim nivoima da spomenute i slične pojave preduprijede i na vrijeme eliminiraju. Samo takvim radom i postupanjem BiH će moći dosegnuti vrijednosti razvijenih demokratskih društava i svojim građanima u budućnosti obezbijediti dostojanstveniji i sigurniji sistem rada i življenja.

Kabinet ministra

 

Sarajevo , 19. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i predsjednik Matice iseljenika BiH Avdo Hebib tokom današnjeg razgovora konstatirali su kako ova institucija sa dugom tradicijom želi i uz jaču finansijsku podršku može unaprijediti odnose BiH sa svojom dijasporom.

“Matica iseljenika BiH ima dobre kontakte sa bh. građanima koji žive u SAD, Australiji, Evropi, te posebno onima u Albaniji, Sloveniji i Crnoj Gori”, kazao je Hebib i dodao kako je saradnja posebno izražena u oblasti obrazovanja, kulture i sporta.

Prema njegovim riječima, uskoro bi trebalo biti pokrenuto elektronsko izdanje revije Matice iseljenika BiH “Naš svijet”, koja je ranije izlazila kao mjesečna novina, u čijem prvom broju će biti upućen apel bh. građanima u dijaspori da se registriraju za ovogodišnje lokalne izbore u BiH.

Ministar Halilović je podržao aktivnosti Matice iseljenika BiH i predložio aktivnije uključivanje ove organizacije u proces povratka u BiH.

Kabinet

 

Sarajevo, 14. marta 2008. godine

SAOPĆENJE

Vijeće ministara BiH na jučerašnjoj je sjednici, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, prema kojem je dopunjena nadležnost ovog ministarstva u vezi sa pravima i pitanjima izbjeglica u BiH.

Prema utvrđenom Prijedlogu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno je i za „staranje o pravima i pitanjima osoba kojima je priznat status privremenog prihvata na osnovu masovnog priliva stranaca i osoba kojima je, prema zahtjevu za azil odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga, u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti“.

(Do sada je nadležnost Ministarstva glasila: - staranje o pitanjima azila i o pravima izbjeglica koje dolaze u BiH).

Ostvarivanje prava ovih osoba bit će bliže regulirano podzakonskim aktima, koji se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite, zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja i upisa u matične knjige.

Podzakonske akte Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice priprema u saradnji sa ostalim nadležnim državnim ministarstvima, entitetskim i kantonalnim institucijama, nadležnim službama Brčko Distrikta i odgovarajućim nevladinim i međunarodnim organizacijama u BiH.

Utvrđivanjem Prijedloga zakona o ozmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, potpuno je pravno zaokružena nadležnost MInistarstva za ljudska prava i izbjeglice u ovoj oblasti, jer je do sada ovo pitanje bilo regulirano Odlukom o privremenom određivanju nadležnosti.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 22. februara 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i međuregionalni koordinator Programa Ujedinjenih naroda za humana naselja (UN-HABITAT) Jean-Yves Barcelo potpisali su danas u Sarajevu Okvirni protokol o saradnji u oblasti stanovanja, s posebnim naglaskom na stambene potrebe ugroženih grupa i osoba sa niskim primanjima.

„U posljednjih nekoliko godina postignuti su značajni rezultati u obnovi stambenog fonda uništenog tokom rata u BiH. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, obnovljeno je više od 260.000 stambenih jedinica. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa nadležnim ministarstvima i ostalim partnerima počelo je izradu zajedničke strategije za pristup stanovanju, čije će provođenje podržati UN-HABITAT. Posebna pažnja bit će posvećena izradi kriterija za izgradnju stanova za kategorije stanovništva u stanju socijalne potrebe“, kazao je ministar Halilović.

Prema Barcelovim riječima, UN-HABITAT je specijalizirana razvojna agencija koja pomaže članicama UN u izgradnji kapaciteta i mobiliziranju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba najugroženijih kategorija stanovništva.

„Mi želimo pomoći Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u kreiranju instrumenata za prikupljanje sredstava za socijalnu stambenu izgradnju, a poptisani okvirni protokol je prvi korak ka formuliranju projekta pomoći“, kazao je Barcelo.

Sporazumom sa UN-HABITAT, Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice BiH iskazuje spremnost da osigurava pomoć BiH u procesu reformi stambenog sektora i planiranja, razvoja prikladne politike i institucionalnog okvira u skladu sa preduslovima za integraciju u Evropsku Uniju.

Potpisivanje Okvirnog protokola o saradnji u potpunosti je na tragu nastojanja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da promovira, štiti i osigurava puno i postepeno ostvarivanje prava zagarantiranih odredbama Aneksa 7 Dejtonskog sporazuma,  kao i pristupa pravu na adekvatno stanovanje za osobe u nepovoljnoj socijalnoj situaciji, uključujući domaćinstva sa niskim prihodima i ranjive grupe stanovništva.

Inicijalno, UN-HABITAT će u okviru aktivnosti na analiziranju i predlaganju strateških reformi i ciljeva u oblasti rekonstrukcije stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, zatvaranja kolektivnih centara i rješavanja pitanja alternativnog smještaja raseljenih osoba i povratnika i socijalnog stanovanja sa posebnim akcentom na probleme raseljenih osoba i izbjeglica i stambenog zbrinjavanja ranjivih kategorija povratnika dati svoj doprinos reviziji Strategije BiH za provedbu Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kabinet ministra

 

Sarajevo , 22. januara 2008. godine

SAOPĆENJE

Akcioni planovi za rješavanje strateških problema Roma u oblasti stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite predstavljaju poseban set mjera zbog toga što se romska populacija u BiH nalazi u izrazito nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, često izložena diskriminaciji i nije u mogućnosti da se sama izbori za emancipaciju i ravnopravan status, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović danas u Sarajevu na otvaranju Konferencije na kojoj su prezentirani nacrti akcionih planova bazirani na Strategiji BiH za rješavanje problema Roma.

Ministar Halilović je podsjetio da je usvajanje akcionih planova uslov za priključenje BiH Dekadi Roma 2005-2015, koju je proglasilo devet zemalja Jugoistočne Evrope, a kojoj još nisu pristupile Albanija i naša zemlja.

“Pristup Dekadi otvara mogućnosti konkurisanja i pristup sredstvima koja obezbjeđuju međunarodne organizacije za rješavanje problema Roma”, kazao je ministar Halilović na Konferenciji kojoj su prisustvovali predstavnici entitetskih ministarstva, načelnici općina, članovi Upravnog komiteta, Vijeća Roma, međunarodnih organizacija, te eksperti koji su učestvovali u izradi akcionih planova.

Prema riječima ministra Halilovića, akcionim planovima je predviđeno značajno povećanje broja zaposlenih Roma, rješavanje problema stambenog zbrinjavanja romske populacije i optimalna zdravstvena zaštita za sve pripadnike romske nacionalne manjine u BiH.

Današnja prezentacija nacrta akcionih planova je prvi korak ka njihovom konačnom usvajanju u Vijeću ministara BiH.

Kabinet ministra

 

Sarajevo, 18. januara 2008. godine

SAOPĆENJE

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Safet Halilović i direktor sektora za humanitarne poslove i međunarodnu saradnju Organizacije islamske konferencije (OIC) Fuad Ali Al-Maznaee razgovarali su danas u Sarajevu o mogućnostima unapređenja saradnje BiH i OIC, posebno u oblasti povratka izbjeglica.

„Cilj moje posjete BiH je da sagledam mogućnosti unapređenja saradnje OIC i BiH i potaknem bh. dužnosnike da pripreme detaljnu informaciju o stanju u oblasti povratka, o čemu će biti raspravljano na Konferenciji šefova država OIC u martu ove godine u Dakaru“, kazao je Al-Maznaee.

On je dodao kako je 2005. godine osnovan Fond za borbu protiv siromaštva vrijedan deset milijardi američkih dolara, a predviđeno je da ova sredstva budu implementirana do 2015. godine.

Ministar Halilović je zvaničnika OIC detaljno upoznao o stanju u oblasti povratka, posebno ističući da je u naredne tri godine prioritet Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH osigurati uvjete za održivi povratak 40.000 registriranih porodica koje se žele vratiti u svoje domove, za što je potrebno više od milijardu KM.

Prema riječima ministra Halilovića, Ministarstvo na čijem je čelu raspolaže detaljnim podacima i konkretnim pokazateljima gdje i kome je potrebna pomoć za održivi povratak.

Današnjem sastanku prisustvovao je i direktor OIC-ovog Fonda za povratak izbjeglica u BiH En-Nur Swar Eddahab.

Kabinet ministra

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1