www.mhrr.gov.ba
Ured zastupnika/agenta
Bosna i Hercegovina
i sud za ljudska prava u Strazburu
Odluke i presude
u odnosu na BiH
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Hrvatsku
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Srbiju

Dokumenti

Novosti
E-mail kontakt


 

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

POSLOVNIK EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

U P U T A
za osobe koje žele podnijeti zahtjev
EUROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA

Zahtjev na temelju člana 34. Evropske konvencije

Uputa za ispunjavanje zahtjeva prema članku 34. Europske konvencije

ODLUKA
O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA
LJUDSKA PRAVA

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZASTUPNIKU/AGENTU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA
LJUDSKA PRAVA I UREDU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

PRAVILA KOMITETA MINISTARA VIJEĆA EVROPE ZA NADGLEDANJE IZVRŠAVANJA PRESUDA I PRIJATELJSKIH RJEŠENJA
(Usvojena od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope 10. maja 2006.g. na 964. sjednici Zamjenika ministara)

PREPORUKA Br. R (2000) 2
Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama za preispitivanje ili ponovno otvaranje određenih predmeta na domaćoj razini nakon izricanja presude Europskog suda za ljudska prava
(koju je Odbor ministara usvojio 19. januara/siječnja 2000.
na 694-om zasjedanju zamjenika ministara)

PREPORUKA REC (2002)13
Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o objavljivanju i distribuciji teksta Europske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u državama članicama
(koju je Odbor ministara usvojio 18. decembra/prosinca 2002.
na 822-om zasjedanju zamjenika ministara)

PREPORUKA REC (2004)4
Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima u sveučilišnom obrazovanju i stručnom usavršavanju
(koju je Odbor ministara usvojio 12. maja/svibnja 2004.
na svom 114-om zasjedanju)

PREPORUKA REC (2004)5
Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o provjeri usuglašenosti prijedloga zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima
(koju je Odbor ministara usvojio 12. maja/svibnja 2004.
na svom 114-om zasjedanju)

PREPORUKA REC (2004)6
Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o poboljšanju domaćih pravnih sredstava
(koju je Odbor ministara usvojio 12. maja/svibnja 2004.
na svom 114-om zasjedanju)

PREPORUKA CM/REC (2008)2
Komiteta ministara državama članicama o efikasnim domaćim kapacitetima za brzo izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava
(Usvojena dana 6. februara 2008. od strane Komiteta ministara na
1017. sjednici zamjenika ministara)

 


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1