www.mhrr.gov.ba
Bosna i Hercegovina
i sud za ljudska prava u Strazburu
Odluke i presude
u odnosu na BiH
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Hrvatsku
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Srbiju
Dokumenti
Novosti
E-mail kontaktOdluke i Presude Evropskog suda za ljudska prava

Po članovima Konvencije
Presude po abecedi
Presude po datumima
Odluke po abecedi

Odluke po datumu


PO ČLANOVIMA KONVENCIJE

Član 1.

Obaveza poštovanja ljudskih prava

Visoke strane ugovornice jamče svim licima pod svojom jurisdikcijom prava i slobode utvrđene u Dijelu I ove Konvencije

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

Član 2.

Pravo na život

1. Pravo na život svakog čovjeka zaštićeno je zakonom. Niko ne može biti namjerno lišen života, osim kod izvršenja smrtne kazne po presudi suda, kojom je proglašen krivim za zločin za koji je ova kazna predviđena zakonom.

2. Lišenje života nije u suprotnosti sa ovim članom ako proizilazi iz upotrebe sile koja je apsolutno neophodna:

a) u odbrani svakog pojedinca od nezakonitog nasilja;

b) prilikom zakonitog lišenja slobode ili sprječavanja bjekstva osobe koja je zakonito lišena slobode;

c) u akciji preduzetoj, u skladu sa zakonom, radi gušenja nemira ili pobune.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

Član 3.

Zabrana mučenja

Niko neće biti podvrgnut torturi, neljudskom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju.

Rodić Milorad i tri ostala v. BiH - Presuda - 27.05.2008
Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

Član 5. Pravo na slobodu i sigurnost

1. Svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Niko ne smije biti lišen slobode izuzev u niže navedenim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom:

a) zakonitog lišenja slobode po presudi nadležnog suda;

b) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode zbog nepovinovanja zakonitom nalogu suda ili u cilju osiguranja izvršenja bilo koje obaveze propisane zakonom;

c) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode radi privođenja nadležnoj sudskoj vlasti, kada postoji opravdana sumnja da je ta osoba izvršila krivično djelo ili kada postoje valjani razlozi da se osoba spriječi da izvrši krivično djelo ili da, nakon izvršenja krivičnog djela, pobjegne;

d) lišenja slobode maloljetnika, prema zakonitom nalogu, radi odgajanja pod nadzorom ili zakonitog pritvaranja zbog privođenja nadležnoj vlasti;

e) zakonitog lišenja slobode osoba da bi se spriječilo širenje neke zarazne bolesti, pritvaranja mentalno oboljelih osoba, alkoholičara ili narkomana ili skitnica;

f) zakonitog hapšenja ili lišenja slobode osobe u cilju sprječavanja ilegalnog ulaska u zemlju ili osobe protiv koje je u toku postupak deportacije ili ekstradicije.

2. Svako ko je uhapšen bit će odmah obaviješten, na jeziku koji razumije, o razlozima hapšenja i o svim optužbama protiv njega.

3. Svako ko je uhapšen ili lišen slobode prema odredbama stava 1(c) ovog člana mora odmah biti izveden pred sudiju ili drugo službeno lice zakonom ovlašteno da vrši sudsku vlast i mora imati pravo na suđenje u razumnom roku ili na puštanje na slobodu do suđenja. Pušta-nje na slobodu može se uvjetovati garancijama o pojavljivanju na suđenju.

4. Svako kome je uskraćena sloboda hapšenjem ili lišavanjem slobode ima pravo uložiti žalbu sudu kako bi sud, u kratkom roku, razmotrio zakonitost lišavanja slobode i ukoliko ono nije bilo zakonito naložio oslobađanje.

5. Svako ko je bio žrtva hapšenja ili lišavanja slobode protivno odredbama ovog člana ima pravo na obeštećenje.

Tokić i dr. – Presuda – 08.07.2008.
Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

Član 6 .

1. Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona. Presuda se izriče javno, ali se štampa i javnost mogu isključiti s cijelog ili s dijela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne bezbijednosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u meri koja je, po mišljenju suda, nužno potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla da naškodi interesima pravde.

2. Svako ko je optužen za krivično dijelo smatraće se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivica na osnovu zakona.

3. Svako ko je optužen za krivično dijelo ima slijedeća minimalna prava:

a) da u najkraćem mogućem roku, podrobno i na jeziku koji razumije, bude obaviješten o prirodi i razlozima za optužbu protiv njega;

b) da ima dovoljno vremena i mogućnosti za pripremanje odbrane;

c) da se brani lično ili putem branioca koga sam izabere ili, ako nema dovoljno sredstava da plati za pravnu pomoć, da ovu pomoć dobije besplatno kada interesi pravde to zahtijevaju;

d) da ispituje svjedoke protiv sebe ili da postigne da se oni ispitaju i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima koji važe za one koji svjedoče protiv njega;

e) da dobije besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Lukić Spasoje – Djelimična odluka o dopuštenosti – 09.01.2007.
Mirazović Dragan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.05.2006.
Višnjevac Milenko – Odluka o dopuštenosti – 24.10.2006.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.
Berić Dušan i dr. – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Karanović Duško – Presuda – 20.11.2007.
Pejaković Čedomir i drugi - Presuda - 18.12.2007.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.
Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Kudić - Presuda - 09. 12. 2008.
Lukić Spasoje - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Pralica  - Presuda - 06.01.2009.
Milisavljević  - Presuda - 03.03.2009.

Član 8.

1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.

2. Javne vlasti neće se miješati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbijednosti, javne bezbijednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi spriječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.

Janković Dušan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.06.2006.
Šobota-Gajić – Presuda – 06.11.2007.

Član 9.

Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti

1. Svako ima pravo na slobodu misli, savjesti i vjere: ovo pravo uključuje slobodu da promjeni vjeru ili uvjerenje i slobodu, sam ili zajedno sa drugima i javno ili privatno, da manifestira svoju vjeru ili uvjerenje, obredom, propovijedanjem i vršenjem vjerskih dužnosti i rituala.

2. Sloboda manifestiranja svoje vjere ili svojih uvjerenja će podlijegati samo onim ogra-ničenjima predviđenim zakonom i koja su neophodna u demokratskom društvu u interesu javne sigurnosti, zaštite javnog poretka, zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

Članak 11.1

SLOBODA OKUPLJANJA I UDRUžIVANJA

1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima, uključujući pravo osnivati sindikate ili im pristupati radi zaštite svojih interesa.

2. Ne mogu se postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju tih prava, osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, radi spriječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Ovaj članak ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave.

Berić Dušan i dr. – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.

Članak 13.

PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK

Svatko čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kad su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu.

Berić Dušan i dr. – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH - Presuda - 27.05.2008
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.

 

PROTOKOL br.1

uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 1.

ZAŠTITA VLASNIŠTVA

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svojega vlasništva. Nitko se ne smije lišiti svoga vlasništva, osim u javnom interesu, i to samo uz uvjete predviđene zakonom i općim načelima međunarodnoga prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnima da bi uredila upotrebu vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

Mirazović Dragan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.05.2006.
Suljagić Mustafa – Konačna odluka o dopuštenosti – 20.06.2006.
Janković Dušan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.06.2006.
Višnjevac Milenko – Odluka o dopuštenosti – 24.10.2006.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.
Pejaković Čedomir i drugi - Presuda - 18.12.2007.
Kudić - Presuda - 09. 12. 2008.
Pralica  - Presuda - 06.01.2009.
Milisavljević  - Presuda - 03.03.2009.

PROTOKOL br. 6.

Član 1.

Ukidanje smrtne kaze

Smrtna kazna se ukida. Niko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

PROTOKOL br. 13.

Član 1.

Ukidanje smrtne kazne

Smrtna kazna se ukida. Niko ne smije biti osuđen na takvu kaznu ili pogubljen.

Boumediene i drugi v. BiH - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.

 

PRESUDE PO ABECEDI

Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.
Karanović Duško – Presuda – 20.11.2007.
Kudić - Presuda - 09. 12. 2008.
Milisavljević  - Presuda - 03.03.2009.
Pejaković Čedomir - Presuda - 18.12.2007
Pralica  - Presuda - 06.01.2009.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH -
Presuda - 27.05.2008
Šobota-Gajić Vera
– Presuda – 06.11.2007.
Tokić i dr. – Presuda – 08.07.2008.

PRESUDE PO DATUMIMA

Milisavljević  - Presuda - 03.03.2009.
Pralica
  - Presuda - 06.01.2009.
Kudić
- Presuda - 09. 12. 2008.

Tokić i dr.
– Presuda – 08.07.2008.
Rodić Milorad i tri ostala v. BiH -
Presuda - 27.05.2008
Pejaković Čedomir i drugi
- Presuda - 18.12.2007.
Karanović Duško
– Presuda – 20.11.2007.
Šobota-Gajić – Presuda – 06.11.2007.
Jeličić Ruža – Presuda – 10.10.2006.

ODLUKE PO ABECEDI

Berić Dušan – Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Boumediene i drugi - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Janković Dušan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.06.2006.
Jeličić Ruža – Konačna odluka o dopuštenosti – 15.11.2005.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad – Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.
Lukić Spasoje
– Djelimična odluka o dopuštenosti – 09.01.2007.
Lukić Spasoje - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Mirazović Dragan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.05.2006.
Suljagić Mustafa – Konačna odluka o dopuštenosti – 20.06.2006.
Višnjevac Milenko – Odluka o dopuštenosti – 24.10.2006.

ODLUKE PO DATUMIMA

Lukić Spasoje - Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Boumediene i drugi
- Odluka o dopuštenosti - 18. 11. 2008.
Kalinić Dragan i Bilbija Milorad
– Odluka o dopuštenosti – 13.05.2008.
Berić Dušan
– Odluka o dopuštenosti – 16.10.2007.
Lukić Spasoje – Djelimična odluka o dopuštenosti – 09.01.2007.
Višnjevac Milenko – Odluka o dopuštenosti – 24.10.2006.
Suljagić Mustafa – Konačna odluka o dopuštenosti – 20.06.2006.
Janković Dušan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.06.2006.
Mirazović Dragan – Konačna odluka o dopuštenosti – 16.05.2006.
Jeličić Ruža – Konačna odluka o dopuštenosti – 15.11.2005.


Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1