www.mhrr.gov.ba
Ured zastupnika/agenta
Bosna i Hercegovina
i Europski sud za ljudska prava u Strazburu
Odluke i presude
u odnosu na BiH
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Hrvatsku
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Srbiju
Dokumenti
Novosti
E-mail kontaktURED ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Adresa: Kulovića 4, 71000 Sarajevo, Tel/fax: 033 554 725

- Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Europskim sudom za ljudska prava - Monika Mijić

  - Zamjenica zastupnice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Europskim sudom za ljudska prava - Zikreta Ibrahimović

 

Odlukom Vijeća ministara o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava („Službeni Glasnik BIH“ br. br. 41/03 i 65/05) regulirana je institucija zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Zastupnik Vijeća ministara zastupa Vijeće ministara pred Europskim sudom za ljudska prava i brine se o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Komunikacija između Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava odvija se putem zastupnika Vijeća ministara.

U obavljanju poslova zastupanja, a nakon što Europski sud za ljudska prava dostavi aplikaciju podnesenu protiv Bosne i Hercegovine, zastupnik prikuplja informacije o činjeničnom stanju i relevantnu dokumentaciju u svezi predmetnog slučaja od institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Nakon što prikupi potrebnu dokumentaciju i izjašnjenja o činjenicama od strane relevantnih institucija, te nakon analize relevatnih propisa i sudske prakse, zastupnik sastavlja pismeno izjašnjenje na dostavljenu aplikaciju i upućuje ga Sudu u zadanom roku. Ukoliko Sud zakaže usmeno saslušanje stranaka u postupku, zastupnik će odrediti koji će od državnih službenika zaposlenih u Uredu sudjelovati na usmenoj raspravi zajedno sa zastupnikom, te će pripremiti i dati usmeno izjašnjenje na raspravi. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti zastupnik poduzima i druge radnje predviđene Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Pravilima Suda.

U obavljanju poslova koji se odnose na izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, zastupnik se brine o prevođenju presuda i odluka Suda koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu na službene jezike Bosne i Hercegovine, te o njihovoj objavi u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Zastupnik dostavlja prijevode presuda koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu tijelima za koja je utvrđeno da su u postupanju povrijedila neka od prava koja štiti Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatni Protokoli, kao i tijelima nadležnim za izvršenje presude. Zastupnik daje smjernice nadležnim tijelima u postupku izvršenja presuda, prati tijek izvršenja presuda na domaćem nivou i o tome izvještava Komitet ministara Vijeća Europe.

Ako zastupnik Vijeća ministara, povodom određenog slučaja koji se razmatra pred Europskim sudom za ljudska prava, utvrdi da domaći propis nije u skladu sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, obvezan je dati Vijeću ministara, odnosno drugom nadležnom organu, inicijativu za usklađivanje tog propisa s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda .

Svi organi uprave i druga tijela vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine su dužni surađivati i pružiti svu potrebnu pomoć zastupniku i omogućiti mu nesmetan rad u ispunjenju međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

Zastupnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu iz svog djelokruga povjeri zastupnik.

Ured zastupnika Vijeća ministara osnovan je za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe zastupnika Vijeća ministara i djeluje kao upravna organizacija pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ured zastupnika Vijeća ministara prati domaće i međunarodne propise koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, te prati i analizira praksu Europskog suda za ljudska prava. Ured je otpočeo s radom dana, 01.07.2006. godine.Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1