www.mhrr.gov.ba
Ured zastupnika/agenta
Bosna i Hercegovina
i Europski sud za ljudska prava u Strazburu
Odluke i presude
u odnosu na BiH
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Hrvatsku
Odluke i presude
u odnosu na
Republiku Srbiju
Dokumenti
Novosti
E-mail kontakt


 

25.03.2009.

Objavljen prevod presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Milisavljević protiv Bosne i Hercegovine,  presuda od 3. marta 2009. godine.

20.03.2009.

U utorak, 10. marta 2009. godine, pred Četvrtim odijelom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u sastavu Nicolas Bratza (Ujedinjeno kraljevstvo), predsjednik, Lech Garlicki (Poljska), Giovanni Bonello (Malta), Ljiljana Mijović (Bosna i Hercegovina), David Thór Björgvinsson (Island), Ledi Bianku (Albania), Mihai Poalelungi (Moldova), Ján Šikuta (Slovačka), Päivi Hirvelä (Finska), Nebojša Vučinić (Crna Gora), sudije, i Fatoş Araci, zamjenik registrara Četvrtog odijela.održana je javna rasprava o prihvatljivosti i meritumu u predmetu Suljagić v. Bosna i Hercegovina (aplikacija br. 27912/02).

U predmetnom slučaju aplikant, gospodin Suljagić, se žali na povredu člana 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, zbog nemogućnosti da slobodno raspolaže svojom starom deviznom štednjom.

Bosnu i Hercegovinu je zastupao tim u sljedećem sastavu:  Monika Mijić, agent, Zikreta Ibrahimović, zamjenik Agenta, Biljana Kujundžić, pomoćnik Agenta, Aleksandar Džombić, ministar finansija Republike Srpske,  Dragana Aleksić, pomoćik ministra finansija Republike Srpske, Tihomir Ćurak, pomoćnik ministra finansija Federacije BiH, Ezher Kubat pravni savjetnik, Mate Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko Distrikta, u svojstvu savjetnika.

Aplikanta je zastupao Emir Suljagić, advokat i Sanel Imamović, pomoćnik.

Snimak javne rasprave dostupan je ovdje.

25.02.2009.

Objavljen prevod presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Pralica protiv Bosne i Hercegovine,  presuda od 6. januara 2009. godine.

30.12.2008.

Objavljen prevod presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Kudić protiv Bosne i Hercegovine, Presuda od 9. decembra 2008. godine.

09.12.2008.

Objavljen prevod odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Lakhdar Boumediene i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Odluka o dopustivosti od 18. novembra 2008. godine

02.10.2008.

Objavljena Studija kompatibilnosti zakona i prakse Bosne i Hercegovine sa zahtjevima Evropske konvencije o ljudskim pravima

25.07.2008.

Objavljena presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Tokić i drugi protiv BiH od 08. jula 2008.

23.06.2008.

Održan kolokvij „Put ka jačoj implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou“
Stockholm, 9-10. juni 2008. godine

Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju

Objavljena Odluka o dopuštenosti Evropskog suda za ljudska prava Kalinić i Bilbija protiv BiH od 13.05.2008.

03.06.2008.

Objavljena presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Rodić i tri ostala protiv BiH od 27.05.2008.

12.05.2008.

Objavljena Preporuka CM/REC (2008)2 Komiteta ministara državama članicama o efikasnim domaćim kapacitetima za brzo izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava

(Usvojena dana 6. februara 2008. od strane Komiteta ministara na 1017. sjednici zamjenika ministara)

11.04.2008.

Održan Seminar o ulozi zastupnika/agenata vlade u osiguranju efektivne zaštite ljudskih prava

Bratislava, 3. – 4. aprila 2008.

 

 

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1