www.mhrr.gov.ba

SISTEMATIZACIJA

ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKT


SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Sastavni dio ovog Pravilnika je opis i tabela radnih mjesta kojim se utvrđuju radna mjesta, službena zvanja, uslovi školske spreme, opis poslova, vrsta djelatnosti i složenost poslova i broj izvršilaca.

RUKOVOĐENJE MINISTARSTVOM I ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

Radom ministarstva rukovodi ministar i zamjenici ministra.

U odsutnosti ministra, radom ministarstva rukovode zamjenici ministra naizmjenično, počev od onog zamjenika kojeg odredi ministar.

Odluke se donose konsenzusom ministra i zamjenika ministra.

Sekretar obavlja poslove rukovodnog karaktera i koordinira radom sektora u smislu realizacije programa i praćenja izvršavanja utvrđenih poslova i zadataka i izvještavanja Parlamenta i drugih državnih institucija, i neposredno rukovodi Sektorom za opšte, pravne i finansijske poslove.

Sekretar sa posebnim zadatkom obavlja poslove rukovodnog karaktera i koor dina cije u utvrđivanju i realizovanju zajedničkih projekata rekonstrukcije i povratka u BiH.

Radom sektora rukovodi pomoćnik ministra, izuzetno sektorom može rukovoditi sekretar, a odjeljenjem i odsjekom, šef unutrašnje organizacione jedinice.

Pomoćnik ministra, organizuje i usmjerava rad unutrašnjih organizacionih jedinica, odgovara za zakonitost, transparentnost, javnost, efikasnost, ekonomičnost i profesionalnu nepristranost vršenja poslova i zadataka iz djelokruga sektora, pruža neposrednu stručnu pomoć službenicima i vrši najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi.

Rukovodeći državni službenici (sekretar i pomoćnik ministra) neposredno odgovaraju za svoj rad i za rad organizacione jedinice kojom rukovde, ministru i zamjenicima ministra.

Sekretar sa posebnim zadatkom za svoj rad odgovara Savjetu ministara.

Državni službenici i radnici u organizacionim jedinicama su neposredno odgovorni za svoj rad rukovodiocima osnovnih organizacionih jedinica.

U slučaju privremene odsutnosti rukovodioca osnovne organizacione jedinice zamjenjuje lice koje odredi ministar i zamjenici ministra.

Posebnim aktom ministar i zamjenici ministra propisuju način komunikacije i potpisivanje akata iz nadležnosti Ministarstva.

Za izvršenje najsloženijih poslova i zadataka koji zahtijevaju timski rad državnih službenika iz dvije ili više organizacionih jedinica, mogu se imenovati stalne ili povremene radne grupe-komisije i druga radna tijela. Za izvršavanje ovih poslova mogu se angažovati i lica izvan Ministarstva.

Radna tijela mogu se imenovati i za izvršavanje pojedinih poslova i zadataka koji zahtijevaju zajednički rad unutar organizacionih jedinica.

Radna tijela iz stava 1. ovog člana imenuje ministar i zamjenici ministra, a radna tijela iz stava 2. ovog člana imenuje rukovodilac organizacione jedinice.

STRUČNI KOLEGIJ

Stručni kolegij sačinjavaju ministar, zamjenici ministra, sekretar, sekretar sa posebnim zadatkom i pomoćnici ministra.

Stručnom kolegiju mogu, po potrebi, prisustvovati i rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica ili drugi državni službenici.

Stručni kolegij razmatra i utvrđuje politiku te prati njezino provođenje kao i druga pitanja iz djelokruga Ministarstva i daje mišljenja i prijedloge za rješavanje tih pitanja.

Stručni kolegij saziva i vodi ministar. U odsutnosti ministra ili po njegovom nalogu, sjednice Stručnog kolegija saziva i vodi naizmjenično jedan od zamjenika ministra.

Na sastancima Stručnog kolegija vodi se zapisnik. Zapisnik vodi stručni saradnik u kabinetu ili drugo lice koga odrede ministar i zamjenici ministra.

SARADNJA U VRŠENJU POSLOVA

Rukovodeći državni službenici su dužni da sarađuju u vršenju povjerenih poslova i zadataka. U vršenju svojih funkcija Ministarstvo sarađuje sa drugim ministarstvima i nadležnim službama Savjeta ministara, drugim državnim organima i tijelima Bosne i Hercegovine, organima entiteta i Brčko Distrikta, te međunarodnim organima i organizacijama.

PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE RADA

Poslovi i zadaci iz djelokruga Ministarstva se vrše prema godišnjem programu rada.

Program rada donose ministar i zamjenici ministra u skladu sa programom rada Savjeta ministara.

Programom rada održava se nadležnost Ministarstva utvrđena zakonom i utvrđuju zadaci, nosioci i dina mika izvršenja kao i drugi uslovi značajni za rad Ministarstva.

Na temelju Programa rada Ministarstva utvrđuju se mjesečni planovi rada organizacionih jedinica u kojim se utvrđuje raspored, dina mika i drugi uslovi potrebni za izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga organizacionih jedinica.

RADNI ODNOSI

Radni odnos državnih službenika i radnika se zasniva u skladu sa zakonom.

Sekretara i pomoćnike ministra imenuje ministar i zamjenici ministra, u skladu sa Zakonom.

Sekretara sa posebnim zadatkom imenuje Savjet ministara u skladu sa Zakonom.

Nacionalni sastav državnih službenika i radnika Ministarstva okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema posljednjem popisu.

Državni službenici i radnici Ministarstva za povrede radne dužnosti disciplinski su odgovorni u skladu sa zakonom.

OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Rad Ministarstva je javan.

Ministar i zamjenici ministra određuju koji poslovi i dokumenti predstavljaju tajnu i koji se ne mogu objavljivati.

Javnost rada Ministarstva se ostvaruje putem sredstava javnog informisanja, učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i drugim oblicima saradnje sa predstavnicima sredstava informisanja.

Podatke i informacije iz djelokruga rada Ministarstva predstavnicima javnog informisanja saopštavaju ministar, zamjenici ministra i ovlašćeni predstavnik Ministarstva.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti Savjeta ministara.

Na ovaj Pravilnik Savjet ministara dao je suglasnost na 69. sjednici održanoj 06.06.2002. godine, svojim aktom broj: 05-011-623/19-02

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1