www.mhrr.gov.ba
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKT


Obavljanje poslova i zadataka u ministarstvu vrši se u sljedećim osnovnim organizacionim jedinicama:

01 Kabineti ministra i zamjenika ministra
02 Sektor za izbjeglice iz BiH i raseljene osobe u BiH
03 Sektor za imigraciju i azil
04 Sektor za ljudska prava
05 Sektor za projekte povratka, repatrijacije i prihvata izbjeglica
06 Sektor za iseljeništvo
07 Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove

Obavljanje poslova i zadataka u sektoru vrši se unutar odjeljenja i odsjeka kao unutrašnjih organizacionih jedinica.

Obavljanje određenih specijalističkih poslova i zadataka može da se vrši u okviru intersektorskih stručnih grupa koje za tu namjenu imenuje ministar i zamjenici ministra.

01 Kabinet ministra i zamjenika ministra

Kabinet ministra i zamjenika ministra obavlja organizacione i stručno-administrativne poslove i zadatke za potrebe ministra i zamjenika ministra.

U okviru kabineta organizuje se i koordinira priprema i stručna obrada materijala za:

  • nastupe ministra i zamjenika ministra;
  • razgovore sa predstavnicima stranih država i učešćima na konferencijama i stručnim savjetovanjima;
  • uređuju materijali i pošta namjenjena ministru i zamjenicima ministra;
  • organizuju sastanci i dokumentuju njihovi sadržaji, informišu organizacione jedinice o odlukama, zaključcima, uputstvima i smjernicama ministra i zamjenika ministra, organizuje tehnička priprema zvaničnih i nezvanienih posjeta ministra i zamjenika ministra u zemlji i inostranstvu.

02 Sektor za izbjeglice iz BiH i raseljene osobe u BiH

Sektor priprema utvrđivanje politike iz oblasti izbjeglica, raseljenih lica i njezino sprovođenje; priprema nacrte, odnosno prijedloge zakona, podzakonske akte i druge propise koji se odnose na izbjeglice, raseljena lica; učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma sa zemljama gostoprimstva izbjeglica iz BiH; brine se o provođenju istih, sarađuje sa međunarodnim organizacijama i institucijama u cilju pomoći na stvaranju preduslova i programa za povratak, te prati proces povratka izbjeglica i raseljenih lica i njihovu integraciju.

Sektor obavlja stručnu koor dina ciju aktivnosti sa nadležnim ministarstvima iz entiteta u vezi povratka izbjeglica, raseljenih lica i ostvarivanja njihovih imovinskih i drugih prava, priprema planove povratka u saradnji sa organima entitetima i Brčko Distrikta i UNHCR-om, priprema izvještaje i informacije za potrebe Ministarstva, Savjeta ministara, Predsjedništva i Parlamenta BiH, prikuplja statističke podatke, brine se o bazama podataka, sarađuje sa komisijom CRPC, prati rad Komisije za izbjeglice i raseljena lica i za istu priprema izvještaje, informacije i analize.

Sektor pomaže i pruža stručnu pomoć izbjeglicama i raseljenim licima i njihovim organizacijama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.

U okrivu sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

02-1- Odjeljenje za praćenje ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;
02-2- Odjeljenje za povratak izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba u BiH.

03 Sektor za imigraciju i azil

Sektor priprema utvrđivanje politike i sprovodi politiku u oblastima imigracije i azila; priprema nacrte, odnosno prijedloge zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti; daje primjedbe, sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma iz oblasti imigracije i azila; obavlja poslove drugostepenog postupka po pitanju ulaska i boravka stranaca na teritoriji BiH; obavlja poslove prvostepenog postupka po pitanju ukidanja viza, ukidanja odobrenja boravka i protjerivanju stranaca sa teritorije BiH, kao i provodi prvostepeni postupak za odobrenje azila i prestanak azila u BiH; vodi centralne i sve druge evidencije u skladu sa zakonom, sarađuje sa međunarodnim organizacijama po pitanju imigracija i azila, koordinira aktivnosti sa organima vlasti entiteta i Brčko Distrikta za ove oblasti; prati i prikuplja podatke, te priprema izvještaje, informacije i analize za potrebe Ministarstva, Savjeta ministara, Predsjedništva i Parlamenta BiH.

Sektor pruža stručnu pomoć izbjeglicama u BiH i azilantima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama iz oblasti imigracije i azila.

Sektor obavlja i poslove vezane za funkcionisanje azilantskog centra za prihvat ilegalnih imigranata, vrši prihvat i obezbjeđuje uslove za zbrinjavanje i boravak stranih državljanja koji se upute od nadležnih organa u centre; obavlja poslove u vezi deportovanja i repatrijacije stranih državljana u zemlje porijekla, polazne destinacije ili u zemlju iz kojih su ilegalno ušli na teritoriju BiH.

U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

03-1- Odjeljenje za imigraciju;
03-2- Odjeljenje za azil;
03-3- Odjeljenje za prihvat i zbrinjavanje ilegalnih imigranata.

04 Sektor za ljudska prava

Sektor priprema utvrđivanje politike i sprovodi politiku u oblastima ljudskih prava i sloboda; priprema prijedloge,odnosno nacrte zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti; daje primjedbe, sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma; priprema izjašnjenja i prijedloge u vezi međunarodnih konvencija koje je prihvatila ili koje treba da prihvati Bosna i Hercegovina iz oblasti ljudskih prava; ostvaruje saradnju sa entitetima i Brčko Distriktom i međunarodnim organizacijama i institucijama za ljudska prava; priprema izvještaje i informacije o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za potrebe Savjeta ministara, Predsjedništva i Parlamenta BiH; prati primjenu propisa u BiH iz domena ljudskih prava, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke; po osnovu prikupljenih podataka o kršenju ljudskih prava priprema izvještaje i informacije i daje ocjene i preporuke nadležnim tijelima državnih i entitetskih vlasti o otklanjanju kršenja ljudskih prava u radu tih i drugih institucija.

Sektor daje mišljenja na nacrte i prijedloge zakonskih akata koje utvrđuje Savjet ministra o njihovoj usklađenosti s važećim međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda.

Sektor pruža stručnu pomoć građanima, preduzima sve potrebne radnje u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava u skladu sa zakonima u oblasti zaštite ljudskih prava i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.

Sektor sarađuje sa nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

04-1 - Odjeljenje za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih sloboda;
04-2 - Odjeljenje za saradnju sa entitetskim i međunarodnim institucijama koja se bave ljudskim pravima;
04-3 - Odjeljenje za zaštitu prava nacionalnih i drugih manjina i vjerskih zajednica.

05 Sektor za projekte povratka, repatrijacije i prihvata izbjeglica

Sektor izrađuje projekte povratka, prihvata izbjeglica i raseljenih lica iz BiH u njihova prvobitna prebivališta; radi na njihovom integrisanju u sredine u kojima se trajno nastanjuju; izrađuje programe prihvata i repatrijacije izbjeglica u BiH; prikuplja podatke i vodi statistiku iz ove oblasti, vrši istraživanje, izrađuje izvještaje, informacije i analize za potrebe ministarstva; prati realizaciju projekata i programa, pomaže entitetskim organima vlasti i organima Brčko Distrikta u izradi njihovih projekata i programa iz ove oblasti, usklađuje programe entitetskih organa vlasti i Brčko Distrika i ovog Ministarstva u oblastima iz nadležnosti ovog Ministarstva.

U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće organizacione jedinice:

05 -1 - Odjeljenje za prikupljanje, pripremu i prezentaciju projekata povratka;
05- 2 - Odjeljenje za realizaciju, monitoring i koor dina ciju sa entitetima projekata povratka.

06 Sektor za iseljeništvo

Sektor za iseljeništvo priprema utvrđivanje politike i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti iseljenjištva, priprema nacrte, odnosno prijedloge zakona, podzakonske i druge propise iz ove oblasti; daje primjedbe, sugestije, te učestvuje u pripremi prijedloga, bilateralnih sporazuma iz oblasti iseljeništva.

Prikuplja i obrađuje podatke o iseljenicima iz BiH u inostranstvu, sarađuje u osnivanju i uspostavljanju organizacije i sistema rada udruženja iseljenika i pruža pomoć u njihovom radu.

Sektor uspostavlja različite oblike redovnog informisanja iseljenika iz BiH o trenutnom stanju u BiH i upoznaje nadležne organe u BiH sa problemima iseljeništva i sprovođenja međunarodnih konvencija o ostvarivanju prava iseljenika.

U vršenju ovih poslova Sektor obezbjeđuje saradnju sa nadležnim organima u entitetima i Brčko Distriktom.

07 - Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove

Sektor obavlja normativno-pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe organizacionih jedinica u Ministarstvu; priprema internu regulativu koja se odnosi na organizaciju i rukovođenje Ministarstvom u skladu sa zakonom; obavlja tehničko-administrativne poslove u vezi sa prijemom, rasporedom i prestankom radnog odnosa državnih službenika i radnika Ministarstva i ostvarivanjem prava i obaveza radnika iz radnog odnosa, kao i rada po ugovoru o djelu; obavlja sve stručne i tehničke poslove u vezi sa prijemom, dostavom i otpremom pošte, osigurava i uređuje dokumentaciju i stručnu biblioteku Ministarstva, umnožava i lektoriše materijale te vrši prevodilačke poslove za potrebe Ministarstva.

Sektor organizuje konferencije za medije i druge oblike kontakata sa sredstvima javnog informisanja, priprema i dopunjava web-sites na internetu, izdaje saopštenja za javnost, priprema izradu publikacija i drugih informativnih materijala, obavlja poslove internog informisanja za potrebe Ministarstva.

Sektor obavlja poslove u vezi sa planiranjem i realizacijom budžeta Ministarstva, načinom potrošnje odobrenih sredstava, brine za zakonitost finansijsko-materijalnog poslovanja Ministarstva, vodi financijsko - materijalnu evidenciju Ministarstva, obavlja blagajničko poslovanje, vrši nabavku i distribuciju potrošnom materijala, sredstava opreme i drugih sredstava za potrebe Ministarstva, priprema odgovarajuće informacije, analize i prijedloge, i usklađuje rad sa odgovarajućim financijsko-računovodstvenim službama Savjeta ministara.

Sektor obavlja i finansijsko i materijalno poslovanje koje je u vezi sa realizacijom pojedinih projekata koje finansiraju međunarodne organizacije.

U okviru sektora utvrđuju se sljedeće organizacione jedinice:

07-1 - Odsjek za opšte i pravne poslove;
07-2 - Odsjek za finansijske poslove.

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1