www.mhrr.gov.ba
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKT


DOKUMENTIMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice, od osnivanja pa do danas, koncipirajući svoje programske zadatke, sadržinski se opredjeljivalo i programski usmjeravalo na afirmacju temeljnih odrednica i ciljeva Savjeta Evrope koji se proklamuju i suštinski žele afirmisati u svim društvima i državama kojima je stalo do razvoja demokratije i demokratskih odnosa. Tu se prije svih misli na podsticanje i afirmaciju zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, vladavinu prava i pluralističke demokratije; podizanje svijesti i podsticanje razvoja evropskog kulturnog identiteta i različitosti; pronalaženje rješenja problema sa kojima se suočava ( povratak raseljenih lica iizbjeglica, jednapravnost polova, zaštita djece, diskriminacija manjina, netrpeljivost, narkomanija, SIDA, trafking, organizovani kriminal i sl. ); podržavanje i podsticanje evropskih standarda u provođenju političkih, zakonodavnih i ustavnih reformi.

U cilju bržeg uključivanja u evropske tokove i kvalitetnijeg pristupa izradi zakonodavno-pravne regulative u proteklom periodu intenzivno je rađeno na pripremi i izradi odgovarajućih zakonskih i podzakonskih akata, te drugih materijala koje je BiH obavezna uraditi i dostaviti nadležnim međunarodnim organizacijama i institucijama. U skladu sa Ustavom BiH Parlament BiH nadležan je za donošenje zakona a prema utvrđenoj proceduri Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice priprema i predlaže, putem Vijeća ministara BiH, zakone iz svoje nadležnosti.

U skladu sa članom 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Sektor za ljudska prava priprema utvrđivanje i provođenje politike u oblastima ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sektor priprema prijedloge, odnosno nacrte zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti; daje primjedbe, sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga biletarnih sporazuma; priprema izjašnjenja i prijedloge u vezi sa međunarodnim konvencijama koje je prihvatila ili koje treba da prihvati BiH iz oblasti ljudskih prava, ostvaruje saradnju sa entitetima i Brčko Distriktom BiH i međunarodnim organizacijama i institucijama za ljudska prava; priprema izvještaje i informacije o stanju ljudskih prava u BiH za potrebe Savjeta ministara, Predsjedništva i Parlamenta BiH; prati primjenu propisa u BiH iz domena ljudskih prava, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke; po osnovu prikupljenih podataka o kršenju ljudskih prava priprema izvještaje i informacije, daje ocjene i preporuke nadležnim tijelima državnih i entitetskih vlasti o otklanjanju kršenja ljudskih prava u radu tih i drugih institucija.

Nadalje, Sektor daje mišljenja na nacrte i prijedloge zakonskih akata koje utvrđuje Savjet ministara BiH o njihovoj usklađenosti s važećim međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Sektor pruža stručnu pomoć građanima, preduzima sve potrebne radnje u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava u skladu sa zakonima u oblasti zaštite ljudskih prava i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.

Sektor sarađuje sa nevladinim organizacijama (domaćim i stranim) za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Tokom protekle i u prvoj polovini tekuće godine, uz aktivno učešće i uključenost Sektoru za ljudska prava, pripremljeni su i usvojeni sljedeći zakoni:

 • Zakon o upotrebi i zaštiti znaka Crvenog krsta/križa i naziva Društva Crvenog/ križa BiH
 • Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini,
 • Zakon o ravnopravnosti i jednakosti polova u BiH,
 • Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH.

Pripremljen je i upućen u parlamentarnu proceduru Zakon o slobodi vjera i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH.

U toku je izrada Zakona o traženju nestalih lica u Bosni i Hercegovini.

Obaveza Bosne i Hercegovine na pripremi izvješaja o implementaciji međunarodnih konvencija o ljudskim pravima najvažnija je i najizazovnija aktivnost koja se provodi u okviru ovog Sektora. Trenutno se postavljaju pravila za pripremu okvirnih planova aktivnosti, koji će imati za cilj usmjeravanje aktivnosti, procedura i načina za realizaciju ovih obaveza i zadataka, jer se radi o pripremi više izvještaja koje je Bosna i Hercegovina dužna dostaviti nadležnom Komitetima UN.

Izvještaji Bosne i Hercegovine koji će biti završeni do kraja 2003. i početkom naredne godine su:

 • Izvještaj o ostvarivanju Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina,
 • Izvještaj o ostvarivanju Konvencije o eleminisanju diskriminacije u odnosu na žene,
 • Izvještaj o ostvarivanju Konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije,
 • Izvještaj za borbu protiv HIV/AIDS-a za BiH,
 • Izvještaja o o ostvarivanju Konvencije o građanskim i političkim pravima u BiH,
 • Izvještaja o ostvarivanju Konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u BiH.
 • Izvještaja o ostvarivanju Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

U toku je kontinuirana aktivnost na implementaciji planova:

 • Akcionog plana BiH u borbi protiv trgovine ljudima Formirana Državna komisija BiH za borbu protiv trgovine ljudima, u čiji sastav su ušli, predstavnici oba entiteta i Brčko Distrikta. Formirana je Udarna grupa za borbu protiv trafikinga, te potpisan Memorandum o razumijevanju između Savjeta ministara BiH, vlada entiteta i Brčko Distrikta, čime je uspostavljen potreban pravni okvir za implementaciju Akcionog plana. Urađeno je i Privremeno uputstvo za postupanje sa žrtvama trgovine, kojim su utvrđena pravila i način postupanja svih državnih i entitetskih organa vlasti na suzbijanju trafkinga. Potpisan je Protokol o razumijevanju sa NVO za primjenu Privremenog uputstva za postupanje sa žrtvama trgovine Potpisnici 8 NVO / domaće/ i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.
 • Akcionog plana za prava djece u Bosni i Hercegovini 2002 - 2010. koji je usvojen Odlukom Savjeta ministara BiH i imenovano Vijeće za djecu koje prati implementaciju Akcionog plana za djecu BiH. Vijeće je trenutno svoju aktivnost usmjerilo na izradu projekta koji bi se bavio ocjenom stanja u oblasti zaštite djece na teritoriji BiH. U realizaciji ovog projekta i drugih aktivnosti u vezi sa zaštitom djece Vijeću veliku pomoć i podršku pruža UNICEF BiH. Sredinom maja 2003.godine Vijeće za djecu BiH pripremilo je Izvještaj o radu Vijeća za djecu BiH za 2002.godinu i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za djecu BiH 2002-2010. koji su prema proceduri upućeni Savjetu ministara BiH koji ih je i usvojio.
 • Odlukom Savjeta ministara BiH formiran je i Savjetodavni odbor za za borbu protiv HIV/AIDS-a za BiH. Savjetodavni odbor je pripremio Izvještaj o svom radu u borbi protiv HIV/AIDS za BiH za 2002.godinu, Informaciju o aktivnostima Savjetodavnog odbora za borbu protiv HIV/AIDS za BiH u 2003. godini i Plan i program rada Savjetodavnog odbora za borbu protiv HIV/AIDS-a za BiH za 2003.godinu sa predloženim budžetom, te zaduženje Ministarstva za finansije i trezor za njegovu realizaciju. Ovi dokumenti su početkom juna 2003.godine usvojeni na sjednici Savjeta ministara BiH.
 • Odlukom Savjeta ministara BiH formiran je Odbor za Rome koji od sredine 2002.godine djeluje i radi pri Savjetu ministara BiH. Odbor u okviru svojih programskih zadataka aktivno radi na iznalaženju mogućih rješenja za poboljšanje teškog položaja Roma u BiH. Kao prvo, aktivnost Odbora usmjerena je na evidentiranje Roma u BiH. Budući da se u ovom slučaju ne radi o klasičnom popisu, jer za to nema uslova, svrha ove aktivnosti jeste stvaranje ambijenta za preduzimanje efikasnijih mjera za zaštitu prava Roma i poboljšanje njihovog ukupnog socijalnog položaja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sarađuje sa Ombudsmenom Bosne i Hercegovine kao i sa drugim nevladinim i vladinim domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave ljudskim pravima. U tom cilju ispred Sektora imenovan je oficir za vezu sa Uredom Ombudsmana za ljudska prava BiH. Saradnja između Ombudsmena i Ministarstva ostvaruje se po svim pitanjima iz oblasti ljudskih prava i na traženje Ombudsmana. Za određena pitanja dostavljaju se cjeloviti izvještaji, podaci ili informacije vezane za postavljena pitanja. S druge strane, u cilju ostvarivanja cjelovite zaštite ljudskih prava, Ured Ombudsmana Ministarstvu dostavlja sugestije i mišljenja koja se odnose na ostvarivanje poje dina čnih ljudskih prava. Oficir za vezu takođe uspješno ostvaruje saradnju sa entitetskim ombudsmanima.

Ministarstvo je, takođe, što podrazumijeva i rad Sektora, uključeno i u realizaciju projekata kao što su Integralni projekat Vijeća Evrope za sprečavanje nasilja u svakodnevnom životu, harmonizaciju zakona koji imaju za cilj sprečavanje trgovine ljudima. Uspješna je, i saradnja sa odjeljenjem za ljudska prava UNOHCHR-a koji realizuje projekat: Procjene stanja ljudskih prava u opštinama u BiH. Sarađujemo i sa UN organizacijama: UNICEF, UNHCR, UNDP i dr. organizacijama.

Sektor za ljudska prava u okviru svojih programskih zadataka značajnu aktivnost posvećuje žalbama građana BiH, koje se ovom Sektoru upućuju najčešće u pisanoj formi, neposrednim prijemom stranaka ili pružanjem pravnih savjeta putem telefonskih poziva. U prvom polugodištu 2003.godine u Sektor je stiglo ukupno 781 predstavki i drugih dokumenata, od čega se na žalbe građana BiH iz zemlje i inostranstva odnosi 435. Predmeti se, uglavnom, odnose na individualne predstavke zbog kršenja ljudskih prava : u oblasti povratka imovine - rekonstrukcije kuća i stanova i drugih devastiranih ili uništenih objekata; rada i zapošljavanja posebno kršenja entitetskih zakona o radu koji regulišu prava na staž, otpremnine ili eventualni povratak na ranije radno mjesto ; penzionog i zdravstvenog osiguranja jer se neostvaruju principi prava na primanje penzija u mjestu gdje su i ostvarene i neostvaruju prava zdravstnvene zaštite za povratnike; nadoknadu štete materijalne i nematerijalne; žalbe na sudske postupke i odluke i sporost u radu sudova zbog odugovlačenja pri donošenju rješenja; sporost u izvršenja rješenja i odluka, nedovoljno i nedekvatno obezbjeđenje smještaja za deložirane građane i izbjeglice i dr. Sve pristigle predstavke i žalbe rješavaju se ažurno po prioritetu i redoslijedu i shodno tematici upućuju nadležnim organima na rješavanje.

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1