www.mhrr.gov.ba
SISTEMATIZACIJA
ORGANIZACIJA
IZBJEGLICE, RASELJENI I
STAMBENA POLITIKA
LJUDSKA PRAVA
ISELJENISTVO
OBNOVA, RAZVOJ, MONITORING I RC
KONTAKT


JAVNI POZIV
za izbor nezavisnih stručnjaka (eksperata) za članove  Komisije za monitoring kazneno-popravnih zavoda (zatvora, pritvora i pritvorskih ustanova za maloljetnike), policijskih stanica i psihijatrijskih ustanova gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode


JAVNI POZIV

za izbor nezavisnih stručnjaka (eksperata) za članove  Komisije za monitoring rezidencijalnih ustanova za smještaj i zbrinjavanje djece, žrtava nasilja,
trgovine ljudima, azilanata, ilegalnih imigranata, izbjeglica, starih lica,
lica s invaliditetom i drugih ustanova prema potrebi


ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
(Bosanski, Engleski)

 


PROGRAM OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA
U BOSNI I HERCEGOVINI


OKVIRNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU ZAKLJUČNIH NAPOMENA PREPORUKA UN KOMITETA ZA PERIOD 2008-2010. GODINE


Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređenju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda

Bosna i Hercegovina je u skladu sa zahtijevom Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava, prevela Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, na službene jezike BiH /bosanski, srpski i hrvatski/ dostavila je navedenoj kancelariji UN i učinila je dostupnom putem web stranice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, svim državnim institucijama i pripadnicima civilnog sektora.

Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je poznatija kao Deklaracija o osobama koje štite ljudska prava, jednoglasno je usvojena na 53. zasjedanju Generalne skupštine UN 08.03.1999. godine, uz glasanje i usvajanje i od strane Bosne i Hercegovine.

Na ovoj elektronskoj stranici Ministarstva za ljudska prva i izbjeglice BiH možete naći navedenu deklaraciju na sva tri službena jezika u BiH /bosaskom, srpskom i hrvatskom/, a na dostupnoj web stranici UN navedenu deklaraciju na engleskom jeziku kao i ostale dokumente

www2.ohchr.org/english/issues/defenders/traslating.htm/Javni poziv: Nezavisni ekspert u monitoring tijelo Vijeća Evrope: Grupu eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).

Na osnovu člana 2. Odluke o načinu predlaganja predstavnika iz Bosne i Hercegovine u komitete, odbore i druga međunarodna tijеla za ljudska prava, (“Službeni glasnik Bosne I Hercegovine”, broj: 18/08), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV

I

Bosna i Hercegovina ima obavezu da predloži nezavisnog eksperta u monitoring tijelo Vijeća Evrope: Grupu eksperata za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).

Lista kandidata koji će biti predloženi iz Bosne i Hercegovine za člana navedenog monitoring tijela Vijeće Evrope potvrdit će Vijeće ministara BiH.

II

Kandidati predloženi iz Bosne i Hercegovine u nadležno tijelo Vijeća Evrope, treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) da posjeduju visok moralni ugled,
c) da su nezavisni eksperti,
d) da posjeduju odgovarajući stepen obrazovanja (visoka stručna sprema) i odgovarajuće stručno znanje i iskustvo za pravilno vršenje funkcije,
e) da se na kandidate ne odnosi član IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
f) da posjeduju priznate kompetencije iz oblasti ljudskih prava, tj. borbe protiv trgovine ljudima, profesionalno iskustvo u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i profesionalno znanje jednog od radnih jezika Vijeća Evrope (engleski i francuski).

III

Za navedenu poziciju iz Bosne i Hercegovine predložit će se najmanje dva kandidata, od kojih će Vijeće Evrope izabrati jednog predstavnika iz Bosne i Hercegovine.

IV

Pozivaju se zainteresovani da prijave sa potrebnom dokumentacijom dostave u roku od tridest dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 7. septembra/rujna 2008. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ul. Trg BiH, br.1, sa naznakom za Javni poziv.


Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (Bosanski, Hrvatski, Srpski)


JAVNI POZIV (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Bosna i Hercegovina ima obavezu da predloži nezavisne eksperte u komitete, odbore i druga međunarodna tijela za ljudska prava, i to:

  • Komitet za ukidanje rasne diskriminacije,
  • Evropsku komisiju protiv rasizma i netolerancije,
  • Savjetodavni komitet Okvirne konvencija za zaštitu nacionalnih manjina,
  • Evropski komitet za sprječavanje mučenja i nehumanog degradirajućeg tretmana,
  • Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica i
  • Komitet za eliminisanje diskriminacije žena.


JAVNI POZIV (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

ODLUKA O NAČINU PREDLAGANJA PREDSTVANIKA IZ BOSNE I HERCEGOVINE U KOMITETE, ODBORE I DRUGA MEĐUNARODNA TIJELA ZA LJUDKSA PRAVA
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)


STRATEGIJA PROTIV MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA
U BOSNI I HERCEGOVINI


Informacija o preduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena , načinjenih nakon raz matranja Inicijalnog izvještaja Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. oktobra 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima .

Informacija o poduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine sukladno preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena, sačinjenih nakon razmatranja Inicijalnog izvješća Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. listopada 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Инфoрмaциja o прeдузeтим aктивнoстимa Бoснe и Хeрцeгoвинe у склaду сa прeпoрукaмa Koмитeтa УН зa људскa прaвa – пaрaгрaфи 8, 14, 19. и 23. зaкључних нaпoмeнa , нaчињeних нaкoн раз мaтрaњa Инициjaлног извjeштaja Бoснe и Хeрцeгoвинe прeд Koмитeтoм зa људскa прaвa 18. и 19. oктoбрa 2006. гoдинe o с прoвoђeњу Meђунaрoднoг пaктa o грaђaнским и пoлитичким прaвимa

Information on activities undertaken by Bosnia-Herzegovina under recommendations of the UN Committee for Human Rights - paragraphs 8, 14, 19 and 23 of Concluding Remarks, made following consideration of the Initial Report by Bosnia-Herzegovina before the UN Committee for Human Rights on 18 and 19 October 2006 on implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights


INICIJALNI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU ODREDABA MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI PRAVA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2003-2006. GODINE (PDF)


INITIAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON PROTECTION OF ALL WORKERS MIGRANTS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2003-2006 (PDF)


Međunarodna konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji (PDF)


Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (B H S)
Zaključne napomene Komiteta za ljudska prava (B H S)


Inicijalni Izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini za period 1994. - 2004. godineInicijalni Izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Bosni i Hercegovini za period od 1993-2003. godine


THE SEVENTH AND THE EIGHT PERIODIC REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEDMI I OSMI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODE KONVENCIJE O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE (CERD) U BOSNI I HERCEGOVINI
(Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik)

CERD - Zaključna razmatranja


 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Trg Bosne i Hercegovine 1